مەملەكەت باسشىسى باس پروكۋرور عيزات نۇرداۋلەتوۆتى قابىلدادى
3 جەلتوقسان 20:57

مەملەكەت باسشىسى باس پروكۋرور عيزات نۇرداۋلەتوۆتى قابىلدادى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - ق ر پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ باس پروكۋرور عيزات نۇرداۋلەتوۆتى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات اقورداعا سىلتەمە جاساپ.

پرەزيدەنتكە ەلىمىزدەگى زاڭدىلىقتاردىڭ ساقتالۋى، قۇقىقتىق ءتارتىپتىڭ جاعدايى جانە وسى كەزەڭدەگى پروكۋراتۋرا ورگاندارى جۇمىسىنىڭ قورىتىندىلارى تۋرالى مالىمەت بەرىلدى.

قاسىم-جومارت توقايەۆقا قىلمىسقا قارسى كۇرەس شارالارى مەن قىلمىستىق ۇدەرىستىڭ ءۇش بۋىندى مودەلىنە كوشۋ جونىندە بەرىلگەن تاپسىرمالاردىڭ ورىندالۋى تۋرالى باياندالدى.

پروكۋرورلار 360 مىڭنان استام قاۋلى مەن تەرگەۋ ورگاندارىنىڭ حاتتامالارىن تەكسەرگەن. ناتيجەسىندە 3 مىڭنان استام ازامات نەگىزسىز قىلمىستىق ايىپتىڭ قۇرىعىنان قۇتقارىلعان. سونىمەن قاتار مەملەكەت باسشىسىنا قوعامنىڭ، ازاماتتاردىڭ جانە بيزنەستىڭ مۇددەلەرىن قورعاۋ جۇمىستارى جايىندا ايتىلدى.

باس پروكۋروردىڭ ايتۋىنشا، جىل باسىنان بەرى قاداعالاۋ-باقىلاۋ ورگاندارى 100 مىڭنان استام كاسىپكەردىڭ قۇقىعىن قورعاپ، مىڭنان استام نەگىزسىز تەكسەرۋلەردىڭ جولىن كەسكەن.

بۇدان بولەك داعدارىسقا قارسى شارالاردى جۇزەگە اسىرۋ، ازاماتتاردىڭ ەڭبەك قۇقىعى، اۋىل شارۋاشىلىعى جەرلەرىن پايدالانۋ، ەكولوگيا، حالىقتى مەديتسينالىق كومەكپەن جانە ءدارى-دارمەكپەن قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەلەرى ۇنەمى پروكۋراتۋرانىڭ نازارىندا بولادى.

پرەزيدەنتكە حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋدىڭ پەرسپەكتيۆالارى، ونىڭ ىشىندە شەتەلدىك ارىپتەستەرمەن بىرلەسىپ جۇمىس ىستەۋگە بايلانىستى قول جەتكىزىلگەن كەلىسىمدەر تۋرالى ارنايى باياندالدى.

قاسىم-جومارت توقايەۆ پروكۋراتۋرا ورگاندارىنىڭ تاپسىرمالاردى ورىنداۋ بارىسىنداعى جۇمىستارىنا وڭ باعا بەرىپ، قوعام ءومىرىنىڭ بارلىق سالاسىندا زاڭدىلىقتى ودان ارى قامتاماسىز ەتۋ قاجەت ەكەنىنە باسا ءمان بەردى.

جاڭالىقتار