+7 (701) 759 90 19
USD 425.71 EUR 495.53
RUB 5.99 CNY 66.56
جاڭالىقتار

فۋتبولدان قازاقستان كۋبوگى: «استانا» جارتىلاي فينالعا شىقتى

22 قىركۇيەك 22:27
:ءبولىسۋ
فۋتبولدان قازاقستان كۋبوگى: «استانا» جارتىلاي فينالعا شىقتى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - فۋتبولدان قازاقستان كۋبوگىنىڭ جارتىلاي فينالىنا شىققان العاشقى كوماندا انىقتالدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

ەلوردالىق «استانا» سىرت الاڭدا اقتاۋدىڭ «كاسپي» كومانداسىمەن كەزدەستى. الاڭ يەلەرى قاتارىنان 2-مينۋتتا الەكسەي زالەسكي قىزىل قاعاز الىپ، الاڭنان قۋىلعان ەدى. سوعان قاراماستان اقتاۋلىق كوماندا ويىنشىلارى توقسان مينۋت بويى ازۋلى قارسىلاسىنا توتەپ بەرە ءبىلدى.

كەزدەسۋ وۆەرتايمعا ۇلاستى. وۆەرتايمنىڭ 116-مينۋتىندا ەلوردالىق يسلامبەك قۋات قاقپانى ءدال كوزدەدى.

ەكى كوماندا اراسىنداعى العاشقى كەزدەسۋدە 3:3 ەسەبىمەن تەڭ تۇسكەن بولاتىن. ال «تاراز» ءوز الاڭىندا قاراعاندىنىڭ «شاحتەرىمەن» العاشقى كەزدەسۋىندە 0:0 ەسەبىمەن تەڭ ءتۇستى.

بۇل كەزدەسۋ قاراعاندىلىق ۇجىمنىڭ ەۋروكۋبوك ويىندارىنا قاتىسۋىنا بايلانىستى 21- تامىزدان بۇگىنگە شەگەرىلگەن ەدى.

ەكى كوماندا ەندى 27- قازاندا قارىمتا ويىن وتكىزەدى. سونداي سەبەپتەرمەن ءدال قازىر الماتىدا «قايرات» پەن قىزىلوردانىڭ «قايسارى» العاشقى ويىنىن وتكىزۋدە. ال قوستانايدا «توبىل» مەن پەتروپاۆلدىڭ «قىزىلجارى» قارىمتا كەزدەسۋگە شىقتى.

العاشقى ويىندا «توبىل» 1:0 ەسەبىمەن جەڭىسكە جەتتى.


:ءبولىسۋ
سونداي-اق... وقىڭىز
پئكئر قالدئرؤ
+7
جئبةرؤ
ونلاين قىزمەتكەرلەر

مۇراعات