سەمەيلىك ولكەتانۋشى اباي ءومىرىنىڭ بەلگىسىز دەرەكتەرى تۋرالى بايانداپ بەردى
29 قازان 15:10

سەمەيلىك ولكەتانۋشى اباي ءومىرىنىڭ بەلگىسىز دەرەكتەرى تۋرالى بايانداپ بەردى

سەمەي. قازاقپارات - سەمەيلىك ولكەتانۋشى شافكات فايزۋللين تاتار ولكەسىندە ۇلى ويشىل اباي قۇنانبايەۆتىڭ ءوزى توقتاعان ءۇيدى كورسەتىپ، ول جايىندا بايانداپ بەردى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

ش. فايزۋللين ابايدىڭ گۋبەرناتوردىڭ ۇيىنە بارعان كەزدە قابىلداۋ بولمەدە اۋدارماشى، ورىس ءتىلىن جاقسى مەڭگەرگەن جيناليەۆ تەگى بار التاي قازاعىمەن تانىسقانىن باياندادى. اڭگىمە بارىسىندا اقىن ونىڭ ەرتىس جاعالاۋىندا ورنالاسقان ۇيىنە توقتاۋعا شەشىم قابىلدايدى.

«مەن تاتارلار تۋرالى ماتەريال جيناعاندا، جيناليەۆتىڭ نەمەرە قىزى ماعان اباي تۋرالى ايتىپ بەرگەن. تاتار ولكەسىندە ونىڭ اتاسى تۇراتىن. بىردە اجەسى وعان ابايدىڭ فوتوسۋرەتىن كورسەتىپ، ونىڭ يبراھيم ەكەنىن، سولاردىڭ ۇيىندە تۇنەپ شىققانىن ايتتى. باسقا ەگجەي-تەگجەيلەرىن بىلمەيمىن. جيناليەۆتىڭ نەمەرە قىزى قايتىس بولعان»، - دەپ اتاپ ءوتتى ولكەتانۋشى.


كەزىندە ۇلى ويشىل تۇراقتاعان چايجۇنىسوۆ كوشەسىندەگى ءۇي ءالى كۇنگە دەيىن ساقتالىپ قالعان. ولكەن تانۋشى قازاقپارات تىلشىسىنە بۇل ءۇيدى كورسەتتى. بۇل - ءبىرقاباتتى بورەنە ءۇي. ش. فايزۋللين. اۋدارماشىنىڭ عاني ەسىمدى ۇلى بولعانىن، سول كەزدە مال ساتۋمەن اينالىسقانىن باياندادى.

ايتا كەتسەك، اباي مۇراجايى بۇل فاكتىنى راستامايدى، ءبىراق تەرىسكە دە شىعارا المايدى. ەسكە سالا كەتسەك، سەمەي قالاسىندا «الاش ارىستارى - مۇحتار اۋەزوۆ» مۇراجاي ءۇيى بار. بۇل ءۇي 1898 -جىلى ءانيار مولدابايەۆتىكى بولعان. وعان بۇل ءۇيدى ساتىپ الۋعا ابايدىڭ ءوزى كومەكتەسىپ، كەيىن وندا كوپ رەت توقتاعان.


اۆتور: زارينا تۋعانبايەۆا


جاڭالىقتار