+7 (701) 759 90 19
18 °С : نۇر-سۇلتان
35 °С : الماتى
USD 397.56 EUR 445.94
RUB 5.82 CNY 55.96
جاڭالىقتار

بەيجىڭدە تانىمال قازاق ءانشىسىن ەسكە الۋ شاراسى ءوتتى - شەتەلدەگى قازاق ءتىلدى ب ا ق- قا شولۋ

2 قاراشا 12:06
:ءبولىسۋ
بەيجىڭدە تانىمال قازاق ءانشىسىن ەسكە الۋ شاراسى ءوتتى - شەتەلدەگى قازاق ءتىلدى ب ا ق- قا شولۋ

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات- «قازاقپارات» ح ا ا شەتەلدەگى قازاق تىلىندە تارايتىن اقپارات كوزدەرىنە اپتالىق شولۋىن ۇسىنادى.

بەيجىڭدە قىتايدىڭ «بۇلبۇلى» اتانعان قازاق ءانشىسىن ەسكە الۋ شاراسى ءوتتى - قىتايدىڭ «ورتالىق حالىق راديوسى» (CNR)

بەيجىڭ قالاسىندا قازاق حالقىنىڭ ءبىرتۋار ونەر جۇلدىزى، قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ حالىق ءارتىسى كامال قۋانىش قىزىنىڭ ومىردەن وتۋىنە بايلانىستى زيالى قاۋىم وكىلدەرى جينالىپ، تالانتتى ءانشىنىڭ ونەگەلى ءومىرىن ەسكە الىپ، بالالارى مەن تۋىس- تۋعاندارىنا كوڭىل ايتتى، دەپ جازادى قىتايلىق kazakcnr.com سايتى.

قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن ءارتىسى، قازاقتىڭ تانىمالى وپەرا ءانشىسى مايرا مۇحامەد قىزىنىڭ اناسى كامال قۋانىش قىزى 2019 -جىلى 10 - قازاندا دۇنيەدەن وزعان. وسىعان بايلانىستى اتالعان ب ا ق «ونەگەلى ءومىر، وشپەس ەسىم» اتتى ماقالا جاريالاپ، ونەرلى شاڭىراقتىڭ ارداقتى اناسى، بۇلبۇل ءۇندى ءانشى كامال قۋانىش قىزىنىڭ ءومىربايانىنا شولۋ جاساعان.

كامال قۋانىش قىزى ىشىكبايەۆا - 1934 -جىلى قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ شاۋەشەك قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن. سونداي- اق، 1951 -جىلى التاي ايماعىنىڭ ونەر ۇجىمىنا ءانشى بولىپ ونەر جولىنا قادام باسقان. 1955 - 1990 -جىلدار ارالىعىندا ىلە قازاق اۆتونوميالى وبلىستىق تەاتردىڭ ءانشىسى قىزمەتىن اتقارعان. ءوز ءومىرىن ونەرگە ارناعان ءانشىنىڭ قازاقى سارىندى ۇنىمەن ورىندالعان 50 دەن استام حالىق ءانى بەيجىڭدەگى ورتالىق حالىق راديوسى مەن شىڭجاڭ حالىق راديوسىنىڭ التىن قورىندا ساقتالىپ قالعان.

سونىمەن بىرگە، كامال قۋانىش قىزىنىڭ اكتەرلىك قىرى دا ءومىر شەجىرەسىنەن «تايعا تاڭبا باسقانداي» انىق كورىنەدى. ول 1954 -جىلى تۇسىرىلگەن، قىتايداعى قازاقتاردىڭ تۇڭعىش فيلمى «حاسەن- ءجاميلادا» ءجاميلانىڭ شەشەسىنىڭ ءرولىن سومداعان. 1955 -جىلى ءۇرىمجى قالاسىنداعى ورىس كلۋبى ۇيىمداستىرعان اباي مەن پۋشكيندى ەسكە الۋ كەشىندە تاتيانانىڭ ءانىن جەكە ورىنداپ شىقسا، 1956 -جىلدارى ساحانالانعان «قالىڭمال» ، «ءساليقا- سامەن» ، «انارحان» ، «عۇنشام» ، « قىزىل شىراق» قاتارلى مۋزىكالىق درامالار مەن وپەرالاردا باستى رولدەردى سومدايدى.

دارىندى ءانشى 1980 -جىلى بەيجىڭدە ەلدىڭ مادەنيەت مينيسترلىگى ۇيىمداستىرعان، قىتايداعى 56 ۇلتتىڭ انشىلەرى باق سىناعان بايقاۋدىڭ باس جۇلدەسىن جەڭىپ العان. ال 1991 -جىلى مەملەكەت ءانشىنىڭ ونەردەگى ونەگەلى جولىن، ۇزاق جىلدار مادەنيەت سالاسىنا سىڭىرگەن ەڭبەگىن باعالاپ التىن مەدالمەن ماراپاتتايدى. سونداي- اق، بۇدان باسقادا كوپتەگەن ونەر بايگەسىنە قاتىسىپ، سان مارتە جۇلدەگەر اتانىپ، ءتۇرلى ماراپات، سىيلىقتارعا يە بولعان. قىتاي ەلى ونەر يەسىن «ءان بۇلبۇلى» دەپ قۇرمەتتەگەن.

كامال قۋانىش قىزى 1956 -جىلى كەڭەس وداعىنىڭ 5 رەسپۋبليكاسىنا، 1976 -جىلى اراب، پارسى شىعاناعى ەلدەرىنىڭ 8 مەملەكەتىنە، 1982 -جىلى تۇركيا، ماراككو، فرانسيا، شۆەيتساريا، پاكىستان سەكىلدى 6 مەملەكەتىنە ونەر ساپارىمەن بارىپ، قازاق حالقىنىڭ اۋەزدى اندەرىن الەم حالىقتارىنا ءوزىنىڭ ەرەكشە بۇلبۇل ۇنىمەن تىڭداتىپ، ناسيحاتتاعان.

ەتنيكالىق قازاق ەلنۇر ابدۋرايىموۆ تاعى وزبەكستان چەمپيونى اتاندى - «ءو ز ا» اقپاراتتىق اگەنتتىگى

بىرنەشە كۇنگە جالعاسقان بوكستان وزبەكستان چەمپيوناتى ءوز مارەسىنە جەتتى، دەپ حابارلايدى وزبەكستاننىڭ «ءو ز ا» مەملەكەتتىك اقپاراتتىق اگەنتتىگى.

«تاشكەنتتەگى «ۋنيۆەرسال» سپورت سارايىندا وتكەن بۇل جارىستا وزبەكستاننىڭ ۇزدىك ەڭ مىقتى دەگەن بوكسشىلارى تاعىدا ىرىكتەلىپ، فينالدىق كەزدەسۋلەر كەزىندە ولاردىڭ دايىندىعى جىلداعىدان وزگەشە كەندىگىن بايقاتتى. رەسپۋبليكا بويىنشا 200 گە جۋىق بوكسشىلار قولعاپ تۇيىستىرگەن جارىستا جاقسى ناتيجە كورسەتىپ چەمپيون اتانعان تاشكەنت وبلىسىندا تۋعان بوكسشىلار بولدى. ولار قاتارىندا تاشكەنت وبلىسىنىڭ بوستاندىق اۋدانىندا تۋعان ەلنۇر ابدۋرايىموۆ 64 كەلى سالماقتا جەڭىمپاز اتاندى. ەلنۇر قازىردە اۋەسقوي بوكسپەن بىرگە كاسىپقويلىقتى دا قاتار الىپ كەلەدى» ، - دەپ جازادى «ءو ز ا» مەملەكەتتىك اقپاراتتىق اگەنتتىگى.

ەسكە سالا كەتەيىك، وزبەكستان قۇراماسىنىڭ مۇشەسى، ەتنيكالىق قازاق ەلنۇر ابدۋرايموۆ 2015 -جىلى ازيا بىرىنشىلىگىندە جۇلدەگەرلەر قاتارىنان كورىنسە، 2017 -جىلى تاشكەنتتە وتكەن الەم چەمپيوناتىندا التىننان القا تاققان.

ەركىن جامانتاي ۇلى: ازيا چەمپيوناتىنا جەڭىمپاز بولامىز دەپ باردىق - kaznews.mn

جاقىندا بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىندە وتكەن بوكستان جاسوسپىرىمدەر اراسىنداعى ازيا چەمپيوناتىندا حيلچين سپورت كلۋبىنىڭ سپورتشىسى توگسجارگالىن نومين- ەردەنە قىزدار اراسىنداعى سايىستا 57 كەلى سالماقتا چەمپيون اتانعان. وسى حيلچين سپورت كلۋبىنىڭ باپكەرى ەركىن جامانتاي ۇلى ءوزى باپتاعان شاكىرتىنىڭ جەڭىس جولى مەن باپكەرلىك جۇمىسىنىڭ قىر- سىرى تۋرالى موڭعوليانىڭ KAZNEWS اقپاراتتىق پورتالىنا سۇحبات بەرگەن.

«.. .بۇل جولعى چەمپيوناتقا مەنىڭ شاكىرتىم ت. نومين- ەردەنە ءساتتى قاتىستى. ءبىز چەمپيوناتقا جەڭىمپاز بولامىز دەگەن ماقساتپەن بارعانبىز. العا قويعان ماقساتىمىز ورىندالدى. قىزدار اراسىنداعى باسەكەدە 57 كەلى سالماقتا ت. نومين- ەردەنە جارتىلاي فينالدا قازاقستاندىق انار تۇرسىنبەكتى 5:0 ەسەبىمەن، فينالدا ق ح ر- نىڭ بوكسشىسى لياندى 4:1 ەسەبىمەن ۇتتى. بۇل سالماقتا ازيا قۇرلىعىنداعى بوكس ونەرى قارقىندى دامىعان ق ح ر، قازاقستان، ءۇندىستان، تايۆان سپورتشىلارى بولعان. نومين- ەردەنە جاسوسپىرىمدەر اراسىنداعى ازيا چەمپيوناتىندا چەمپيون اتانعان موڭعوليانىڭ قىزدار اراسىنداعى العاشقى سپورتشى اتانىپ وتىر. شاكىرتىمە بولاشاقتا وليمپيادا، الەم چەمپيوناتىنىڭ جەڭىسىن تىلەيمىن!» ، - دەيدى ەركىن جامانتاي ۇلى.

سونداي- اق، اتالعان سۇحباتىندا بىلىكتى باپكەر ءوزىنىڭ جۇمىسى تۋرالى ايتتى.

«العاش رەت ۇيىرمە اشقان كەزىمدە 5-6 بالا عانا جينالعان بولاتىن. ىشىمنەن «مەن باپكەر بولا الامىن با؟ « - دەپ وزىمە سۇراقتار قويىپ، كۇدىكتەنگەن كەزدەرىم دە بولعان. كەشىكپەي باپكەرلىك جۇمىسىما بەل شەشىپ كىرگەن سوڭ، ەرتەڭگى جاتتىعۋ تەز بولسا عوي دەپ كۇتەتىن بولدىم. شاكىرتتەرىمنىڭ جەتىستىگى ماعان قۋات سىيلايدى. الدا ۇيرەنەتىن جۇمىستارىمىز كوپ. تەك عانا ەڭبەكتەنۋىمىز كەرەك. شەتەلگە جارىستارعا بارۋ ءۇشىن ءوز قالتامىزدان قاراجات شىعاراتىنىمىزدى جاسىرىپ قايتەمىز. ەلىمىزدەگى جاتتىعۋ جۇمىستارىن تۇراقتى جۇرگىزىپ كەلەمىز. سونىمەن قاتار، بيىل جازدا قازاقستانعا بارىپ جاتتىعۋ جۇمىستارىنا قاتىسىپ قايتتىق. شاكىرتتەرىمدى ەرتىپ، ءوزىم الفارد ماشينامنىڭ تىزگىنىن ۇستاپ الماتى قالاسىنا بارىپ قىزدار قۇراماسىمەن بىرگە 14 كۇن بىرلەسىپ جاتتىعۋ وتكىزدىك. كوپتەگەن تاجىريبە جيناقتادىق. بۇل جەردە، مەنى ۇنەمى قولداپ جۇرەتىن باسشىلارعا، ۇجىمعا العىسىم شەكسىز ەكەنىن ايتقىم كەلەدى» ، - دەيدى ەركىن جامانتاي ۇلى.

گەرمانيا كوشىنە 58 جىل بولدى - TRT

شەتەلدەگى تۇرىكتەر جانە اعايىن قاۋىمداستىقتار باسقارماسىنىڭ ءتوراعاسى ابدۋللاح ەرەن تۇركيادان گەرمانياعا كوشكەندەردىڭ ەلدىڭ تەك جۇمىس كۇشىنە عانا ەمەس، ەكونوميكالىق، ساياسي، الەۋمەتتىك جانە مادەني قۇرىلىمىنا دا ۇلەس قوسقانىن ايتتى، دەپ جازادى تۇركيا راديو تەليەۆيزيا پورتالى.

«ۋاقىت تەك گەرمانيانىڭ جۇمىس كۇشىنە ەمەس، ەكونوميكالىق، ساياسي، الەۋمەتتىك جانە مادەني قۇرىلىمىنا دا بەلسەندى ۇلەس قوسقان ءۇردىس تۋعىزدى. وسى ۇردىستە كوبى تىلدەرىن دە بىلمەيتىن وسى ەلدە ءبىر- ءبىر تابىس حيكاياسىنىڭ كەيىپكەرلەرى بولعان العاشقى بۋىن بۇگىن ءتورتىنشى بۋىنعا جەتىپ وتىر. ەندىگى جاس جانە قاجىرلى بۋىن دا وزدەرى ءومىر سۇرگەن ەلدە قوعامعا پايدالى بولا وتىرىپ، اتامەكەن مەن انا تىلىنەن دە اجىراماي، ەكى ەل قاتىناستارىنا ماڭىزدى ۇلەس قوساتىنىنا سەنەمىن» ، - دەيدى ءابدۋللاح ەرەن.

ءابدۋللاح ەرەن سونىمەن بىرگە 58 جىل بۇرىن 1961 -جىلدىڭ 30 - قازان كۇنى گەرمانيانىڭ بونن قالاسىندا قول قويىلعان «جۇمىس كۇشى كەلىسىمىمەن» ءبىرىنشى ساتىدا 2500 تۇرىك ازاماتىنىڭ گەرمانياعا كوشكەنىن اتاپ كورسەتتى.

تۇرىك ازاماتتارى ارادان وتكەن ۋاقىت ىشىندە گەرمانيادا ساياساتتان ەكونوميكاعا، مادەنيەتەن سپورتقا دەيىن قوعامنىڭ بارلىق سالاسىندا ءوزىن كورسەتە ءبىلدى. 3,5 ميلليوننان استام تۇرىك ازاماتتار گەرمانيادا ءتورتىنشى بۋىنعا جەتتى.

شەتەلدەگى تۇرىكتەر جانە اعايىن قاۋىمداستىقتار باسقارماسى شەتەلدەگى بارلىق ازاماتتار ءۇشىن بولعانى سەكىلدى گەرمانياداعى قانداستار ءۇشىن دە ءبىلىم بەرۋ، مادەنيەت، قۇقىق سەكىلدى سالالاردا جوبالار جۇرگىزىپ كەلەدى.

ۋحان قالاسىندا 7- جازعى دۇنيەجۇزىلىك اسكەري ويىندارىنىڭ جابىلۋ سالتاناتى ءوتتى - «جەنمين جيباو» (People Daily)

قىتايدىڭ ۋحان قالاسىندا 27 -قازان كۇنى 7- جازعى دۇنيەجۇزىلىك اسكەري ويىندارىنىڭ جابىلۋ سالتاناتى ءوتتى، دەپ حابارلايدى kazakh.people.com.cn سايتى.

اتالعان ب ا ق- تىڭ جازۋىنشا، الەمدىك الاماندا اسكەري سپورتشىلار سپورتتىڭ 27 ءتۇرى بويىنشا جانە 329 شاعىن ءتۇرى بويىنشا سىنعا تۇسكەن. بۇل جولعى جارىس باسەكەسىندە 7 الەمدىك رەكورد جاڭارتىلسا، دۇنيەجۇزىلىك اسكەري ويىندار جارىسىنىڭ 85 رەكوردى جاڭارتىلعان. قىتاي قۇراماسى 133 التىن، 64 كۇمىس، 42 قولا مەدال الىپ، جالپى كوماندالىق ەسەپتە 1-ورىن يەلەنگەن.

سوڭعى مالىمەتتەرگە سۇيەنسەك، وسى جارىستا باقتارىن سىناعان قازاقستان قۇراماسى جالپى كوماندالىق ەسەپتە 109 ەلدىڭ ىشىندە 11 - ورىننان كورىنگەن. ۇلتتىق قۇراما قورجىنىندا 4 التىن، 3 كۇمىس جانە 5 قولا مەدال بار. قازاقستاندىق اسكەري سپورتىشىلار سپورتتىڭ 11 ءتۇرى بويىنشا باق سىناعان. اتاپ ايتقاندا: تاەكۆوندو، ەركىن كۇرەس، دزيۋدو، وق اتۋ، بوكس، گرەك- ريمدىك كۇرەس، قازىرگى بەس سايىس، ءجۇزۋ، سپورتتىق باعدارلاۋ، جەڭىل اتلەتيكا جانە پەنتاتلون بار.

قازاقستان - قۇس تۇماۋى جوق ەل - TRT

قازاقستان دۇنيەجۇزىلىك جانۋارلار دەنساۋلىعىن ساقتاۋ ۇيىمى تاراپىنان قۇس تۇماۋى جوق ەل دەپ جاريالاندى، دەپ جازادى تۇركيا راديو تەليەۆيزيا پورتالى.

قازاقستان دۇنيەجۇزىلىك جانۋارلار دەنساۋلىعىن ساقتاۋ ۇيىمى تاراپىنان قۇس تۇماۋى جوق ەل دەپ جاريالاندى. قازاقستان اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنەن جاسالعان مالىمدەمەدە اتالمىش مارتەبەنىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى مەن ۆەتەرينارلىق (مال دارگەرلىك) ۇيىمدارىنىڭ ەڭبەگىمەن قولعا كەلگەنى اتاپ كورسەتىلدى.

قۇس شارۋاشىلىعى سالاسى قازاقستاننىڭ اگروونەركاسىپ كەشەنىنىڭ ماڭىزدى قۇرامداس بولىگى ەكەنى دارىپتەلگەن مالىمدەمەدە: «قازاقستانعا قۇس تۇماۋىنان تازا ەل مارتەبەسىنىڭ بەرىلۋى قازاقستاننىڭ اگروونەركاسىپ كەشەنىنىڭ ەكسپورتتىق قۋاتىن ىسكە اسىرۋىنا ۇلكەن مۇمكىندىك بەرەدى، ەلدىڭ ەكونوميكالىق دامۋى مەن ابىرويىن ارتتىرۋعا وڭ اسەرىن تيگىزەدى» دەپ كورسەتىلدى.

دۇنيەجۇزىندە جانۋارلاردىڭ دەنساۋلىعىن جاقسارتۋعا جاۋاپتى دۇنيەجۇزىلىك جانۋارلار دەنساۋلىعىن ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ ورتالىعى فرانسيانىڭ استاناسى پاريج قالاسىندا تۇرادى.

ا ق ش وزبەكستانداعى ءبىلىم رەفورماسىنا 50 ميلليون دوللار قارجى بولمەك - «ءو ز ا» اقپاراتتىق اگەنتتىگى

الداعى بەس جىل ىشىندە ا ق ش ۇكىمەتى وزبەكستانداعى ءبىلىم سالاسىن دامىتۋ ءۇشىن 50 ميلليون دوللار ينۆەستيتسيا سالماق، دەپ حابارلايدى وزبەكستاننىڭ «ءو ز ا» مەملەكەتتىك اقپاراتتىق اگەنتتىگى.

اتالعان ب ا ق- تىڭ حابارلاۋىنشا، تاراپتار ءدال وسى سالا جونىندە ەكى جاقتى كەلىسىمشارتقا قول قويعان. بۇل كەلىسىمدەگى نەگىزگى باعىت وزبەكستانداعى ءبىلىم سالاسىنداعى رەفورمالاردى قولداۋعا ارنالعان. الداعى بەس جىل ىشىندە ا ق ش ۇكىمەتى وزبەكستانداعى ءبىلىم سالاسىن دامىتۋ ءۇشىن 50 ميلليون دوللار ينۆەستيتسيا سالماق. وعان قوسا، وزبەكستان اۋماعىندا اعىلشىن ءتىلىنىڭ وقىتۋ مەتوديكاسىن نىعايتۋعا 5 ميلليون دوللار قارجى ءبولۋدى جوسپارلاعان.

بۇل جونىندە كەشە تاشكەنتتەگى «ميران» قوناق ۇيىندە وتكەن امەريكا ۋنيۆەرسيتەتتەرى كورمەسىنىڭ اشىلۋ سالتاناتىندا اقش- تىڭ وزبەكستانداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى دەنيەل روزەنبليۋم مالىمدەدى.

«Education USA Fair» اتتى كورمەدە ا ق ش- تىڭ 465 كە جۋىق ج و و مەن كوللەجدەرى جايىندا مالىمەتتەر بەرىلىپ، ولار اراسىنداعى 16 وقۋ ورداسىنىڭ وكىلدەرى ارنايى قاتىسقان. امەريكا ۋنيۆەرسيتەت- كوللەدجدەرىنىڭ وكىلدەرى وزبەكستاندىق ستۋدەنتتەرگە ا ق ش ج و و- دا وقۋ جانە وندا قالاي گرانتتى ۇتىپ الۋ تۋرالى اقپاراتتارمەن ءبولىستى.

اۆتور: باقىتجول كاكەش


باستى سوزدەر: شەتەل قازاقتارى ,
:ءبولىسۋ
پئكئر قالدئرؤ
+7
جئبةرؤ
ونلاين قىزمەتكەرلەر
رەداكتور
باقىتجول كاكەش
باقىتجول كاكەش
954-049
رەداكتور
بەيسەن سۇلتان
بەيسەن سۇلتان
954-049

مۇراعات