+7 (701) 759 90 19 Лента
-7 °С : استانا
-1 °С : الماتى
USD 377.62 EUR 426.03
RUB 5.67 CNY 55.78
جاڭالىقتار

ۇلتى دۇنگەن اقساقال قازاقتىڭ ورىمشىلىك ونەرىن ناسيحاتتاپ ءجۇر - شەتەلدەگى قازاق ءتىلدى ب ا ق- قا شولۋ

14 شىلدە 12:09 94
:ءبولىسۋ
ۇلتى دۇنگەن اقساقال قازاقتىڭ ورىمشىلىك ونەرىن ناسيحاتتاپ ءجۇر - شەتەلدەگى قازاق ءتىلدى ب ا ق- قا شولۋ

استانا. قازاقپارات - « قازاقپارات» ح ا ا ادەتتەگىدەي شەتەلدەگى قازاق تىلىندە تارايتىن اقپارات كوزدەرىنە اپتالىق شولۋىن ۇسىنادى.

* * *

ۇلتى دۇنگەن اقساقال قازاقتىڭ ورىمشىلىك ونەرىن ناسيحاتتاپ ءجۇر - « تارباعاتاي اقپارات» سايتى

بۇرىنعى قازاق قوعامىندا كەڭ تاراعان، قازىرگى كۇنى سيرەك ۇشىراساتىن ونەردىڭ ءبىر ءتۇرى - ورىمشىلىك. ۇلتىمىزدىڭ وسى ءداستۇرلى ورىمشىلىك ونەرىن بۇگىنگى كۇنى ۇلتى دۇنگەن تۇڭ يۋيتاڭ اقساقال ناسيحاتتاپ ءجۇر، دەپ حابارلايدى kztcxw.cc سايتى.

«زامانىندا حالقىمىز ورىمشىلىكتى ەرەكشە ونەر، كاسىپ رەتىندە باعالاپ، شەبەر ءورىمشىنىڭ قولىنان شىققان بۇيىمداردى ءجيى پايدالانعان. القازىرگى كۇنى بۇل ونەردىڭ قولدانىس اياسى تارىلىپ، سۇرانىستىڭ ازايۋىنا بايلانىستى ورىمشىلىكپەن شۇعىلداناتىن شەبەرلەردىڭ دە قاتارى سيرەگەن. دەسە دە بۇگىندە ازدا بولسا حالىق اراسىندا وسى مايەكتى ونەرگە يە بولىپ، ساقتاپ، جالعاستىرىپ جۇرگەن شەبەرلەر دە جوق ەمەس. تىپتەن، ورىمشىلىكتى اتادان بالاعا جالعاستىرىپ، كاسىپ ەتىپ، دارىپتەپ جۇرگەن ۇلتى دۇنگەن تۇڭ يۋيتاڭ دەگەن اقساقال دا بار. 65 جاستاعى ءورىمشى اقساقال قىتايدىڭ تۋگۇڭ اۋىلىندا تۇرادى»، - دەپ جازدى « تارباعاتاي اقپارات» سايتى.

اتالعان ب ا ق- تىڭ مالىمەتىنشە، تۇڭ يۋيتاڭنىڭ اتاسى ەرتەدە قىتايدىڭ ىشكى جاعىنداعى شانشي ولكەسىنەن تارباعاتاي جەرىنە قونىس اۋدارعان. سودان باستاپ بۇل اۋلەت قازاق حالقىمەن جاقىن ارالاسىپ، ونىڭ ءتىلىن، مادەنيەتىن، ونەرىن ۇيرەنگەن. « قازاقتىڭ ورىمشىلىك ونەرىن يگەرگەن اتامىز اكەمدى وسى ونەرگە باۋليدى. اتادان بالاعا جالعاسقان بۇل ونەردى «كونەنىڭ كوزىندەي» كورىپ جالعاستىرىپ كەلەمىن. « شەبەردى ساۋساعى اسىرايدى» دەگەندەي، ونەرىممەن ازداپ كىرىس كىرگىزەم ءارى وسى كاسىبىمنەن ءلاززات الامىن»، - دەيدى قازاقشا ەركىن ماقالداپ سويلەيتىن دۇنگەن اقساقالى.

تۇڭ يۋيتاڭ نوقتا، جۇگەن، قامشى، بيشىك، شىدەر، ەر-توقىم سەكىلدى ات ابزەلدەرىن ونەر كوزىمەن، شەبەر قولىمەن، تالاپ-تالعاممەن قىرلاپ، جۇمىرلاپ، بەدەرلەپ، ۇزبەلەپ، تەرمەلەپ، ەسپەلەپ ءار ءتۇرلى ورە بىلەدى. «اكەمنەن ۇيرەنىپ، وزگە دە ءورىمشى اعالارىمنان، دوستارىمنان تاجىريبە توپتاپ، ورىمشىلىك ونەرىمدى وزدىكسىز جەتىلدىرىپ وتىرۋعا تىرىستىم. وسى ونەردىڭ ارقاسىندا كوپ دوس تاپتىم، ارالاساتىن اعايىندارىم دا كوپ. مەنىڭ شىن اتىمدى قازاق، قىرعىز اعايىندار بىلە بەرمەيدى. قازاقشا اتىم پىشاي، بالا كەزدەن بىرگە وسكەن دوستارىمنىڭ قويىپ بەرگەن اتى. ەسىمدى بىلگەلى اۋىلداستارىم وسى اتىممەن اتاپ كەلەدى، بۇل ەسىم قۇلاعىما جىلى ەستىلەدى»، - دەيدى اقساقال.

انكارادا تۇرىكسويدىڭ ات جارىسى بولدى - TRT


ۇلتى دۇنگەن اقساقال قازاقتىڭ ورىمشىلىك ونەرىن ناسيحاتتاپ ءجۇر - شەتەلدەگى قازاق ءتىلدى ب ا ق- قا شولۋ

تۇرىك مادەنيەتىنىڭ حالىقارالىق ۇيىمى تۇرىكسويدىڭ 25  جىلدىعىنا ارنالىپ انكارادا ات جارىس ۇيىمداستىرىلدى، دەپ حابارلايدى تۇركيا راديو تەلەۆيزيا پورتالى.

«تۇرىكسويدىڭ 25 جىلدىعىنا ارنالعان انكاراداعى ات جارىسىنا تۇركيا شاباندوزدار كلۋبى اتىنان اتقارۋ كوميتەتى مۇشەسى حاكان يۋدجەتۇرىك، سكترنىڭ انكاراداعى ەلشىسى فازىل دجان كوركۋت، سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنەن سەردار دەنيز، وزان شافاك كوچاك، انكارا يپپودرومى ديرەكتورى مەحمەت شيرين بوزكۋرت قاتىستى. جارىستان كەيىن جەڭىمپاز اتانعان اتتىڭ يەسى مەحمەت ەمرە حاديوعلۋنا كۋبوگىن تۇرىكسوي باس حاتشىسى دۇيسەن قاسەيىنوۆ تابىس ەتتى»، - دەپ حابارلايدى TRT.

اقساي - قىتايداعى قازاق كۇرەسىنىڭ التىن بەسىگى - « ورتالىق حالىق راديوسى» (CNR)


ۇلتى دۇنگەن اقساقال قازاقتىڭ ورىمشىلىك ونەرىن ناسيحاتتاپ ءجۇر - شەتەلدەگى قازاق ءتىلدى ب ا ق- قا شولۋ

قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ گانسۋ ولكەسىندەگى اقساي قازاق اۆتونوميالىق اۋدانىنداعى قازاق كۇرەس قوعامى قىتايداعى بىردەن-ءبىر حالقارالىق قازاق كۇرەسى قوعامى مارتەبەسىنە يە بولعان ورىن، دەپ جازادى قىتايلىق kazakcnr.com سايتى.


ۇلتى دۇنگەن اقساقال قازاقتىڭ ورىمشىلىك ونەرىن ناسيحاتتاپ ءجۇر - شەتەلدەگى قازاق ءتىلدى ب ا ق- قا شولۋ

«قازاق كۇرەسى - قازاقتاردىڭ ەڭ كونە سپورت تۇرلەرىنىڭ ءبىرى. وسى ۇلتتىق سپورتتى دارىپتەۋ ماقساتىندا سوڭعى جىلدارى گانسۋ ولكەسىنىڭ اقساي قازاق اۆتونوميالىق اۋدانىندا قازاق كۇرەس قوعامى قۇرىلىپ، قىتايداعى بىردەن-ءبىر حالىقارالىق قوعام مارتەبەسىنە يە بولعان ۇيىم بولىپ تانىلدى. اتالعان اۋدان 2013- جىلى قازاق كۇرەسىنەن ەرەسەكتەر اراسىنداعى IX ازيا چەمپيوناتىن وتكىزدى. وسى جارىس وتكەننەن كەيىن اۋدانداعى مەكتەپ وقۋشىلارىنىڭ قازاق كۇرەسىنە دەگەن قىزعۋشىلىعى ارتا تۇسكەن. سوندىقتان دا اقساي اۋدانىندا بالالاردى قازاق كۇرىسىنە تاربيەلەۋگە باسا ءمان بەرىلىپ كەلەدى. 2017-جىلى ىلە قازاق اۆتونوميالىق وبلىسىنىڭ كۇنەس اۋدانىندا وتكەن قازاق كۇرەسىنەن جاس وسپىرىمدەر اراسىنداعى تۋرنيرگە اقساي اۋدانىنان 15 جاس بالۋان قاتىسىپ، جۇلدەلى ورىندارعا يە بولعان»، - دەپ جازادى kazakcnr.com سايتى.


ۇلتى دۇنگەن اقساقال قازاقتىڭ ورىمشىلىك ونەرىن ناسيحاتتاپ ءجۇر - شەتەلدەگى قازاق ءتىلدى ب ا ق- قا شولۋ

يران ازەربايجاندا مەديتسينالىق قىزمەت كورسەتۋگە ءازىر - « فارس» اقپارات اگەنتتىگىۇلتى دۇنگەن اقساقال قازاقتىڭ ورىمشىلىك ونەرىن ناسيحاتتاپ ءجۇر - شەتەلدەگى قازاق ءتىلدى ب ا ق- قا شولۋ

يراننىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ، ەمدەۋ جانە مەديتسينالىق ءبىلىم بەرۋ ءمينيسترى يراندىق مامانداردىڭ ازەربايجان رەسپۋبليكاسىندا دياگنوستيكا مەن ەمدەۋ بويىنشا قىزمەت كورسەۋگە ءازىر ەكەنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى parstoday اقپارات اگەنتتىگى.

اتالعان اقپارات كوزىنىڭ جازۋىنشا، يراننىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ، ەمدەۋ جانە مەديتسينالىق ءبىلىم بەرۋ ءمينيسترى حاسان عازيزادە ھاشەمي بەيسەنبى كۇنى ازەربايجان رەسپۋبليكاسىنىڭ استاناسى باكۋدە تىلشىلەرگە بەرگەن سۇحباتتا ەكى ەلدىڭ بايلانىستارى ەجەلدەن قالىپتاسقان دەپ اتاپ، ەكى ەل باسشىلارىنىڭ كەزدەسۋىنەن كەيىن دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىندا ورتاق سەرىكتەسىكتەردى ارتتىرۋ ءۇشىن شىنايى ەرىك-جىگەردىڭ بار ەكەندىگىن مالىمدەدى.

يراننىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ، ەمدەۋ جانە مەديتسينالىق ءبىلىم بەرۋ ءمينيسترى تەھران-باكۋدىڭ ءدارى-دارمەك، دياگنوستيكا، ەمدەۋ سالالارىنداعى ارىپتەستىكتەرىنە توقتالىپ، ازەربايجان رەسپۋبليكاسىنا جاساعان ساپارىندا وسى ەلدىڭ جوعارى دەڭگەيلى باسشىلارىمەن ەكى جاقتى ىنتىماقتاستىقتاردى اسىرەسە دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە ەمدەۋ بويىنشا ارتتىرۋ تۋرالى سويلەسەتىندىكتەرىن ايتتى.

تۋريستەر شىلىڭگىر شىلدەدە قاردا سىرعاناق تەپتى - تيان-شان پورتالىۇلتى دۇنگەن اقساقال قازاقتىڭ ورىمشىلىك ونەرىن ناسيحاتتاپ ءجۇر - شەتەلدەگى قازاق ءتىلدى ب ا ق- قا شولۋ

شىلدەنىڭ اپتاپ ىستىق مەزگىلىندە، اق قاردا سىرعاناق تەپكىڭىز كەلسە شىنجاڭ ولكەسىنە قاراستى مايتاۋ-تاس جولى بويىنداعى تاۋلى ايماققا اتباسىن بۇرىڭىز، دەپ جازادى تيان-شان پورتالى.


ۇلتى دۇنگەن اقساقال قازاقتىڭ ورىمشىلىك ونەرىن ناسيحاتتاپ ءجۇر - شەتەلدەگى قازاق ءتىلدى ب ا ق- قا شولۋ

«تەڭىز دەڭگەيىنەن 3400 مەتر بيىكتە ورنالاسقان بۇل تاۋلى ولكەنىڭ قىراتتارىنان قىسى-جازى قار كەتپەيدى. قىس مەزگىلىندە مۇنداعى ۇلكەن تاس جول بەكىتىلىپ قالاتىن بولعاندىقتان، تەك جاز ايلارىندا عانا بۇل جەرلەرگە تۋريستەر ساياحاتتاۋعا مۇمكىندىك الادى. سونداي-اق، تۋريستەر جول بويى دا قارلى تاۋ، جايلاۋ، سازدى القاپتاردى باسىپ ءوتىپ، تابيعاتتىڭ وزگەشە اسەمدىگىن تاماشالاۋعا مۇمكىندىگى بار»، - دەپ جازادى تيانشاننەت سايتى.


ۇلتى دۇنگەن اقساقال قازاقتىڭ ورىمشىلىك ونەرىن ناسيحاتتاپ ءجۇر - شەتەلدەگى قازاق ءتىلدى ب ا ق- قا شولۋ

اتالعان قىتايلىق ب ا ق «باقىتتى» تۋريستەردىڭ سۋرەتتەرىن جاريالاعان.


ۇلتى دۇنگەن اقساقال قازاقتىڭ ورىمشىلىك ونەرىن ناسيحاتتاپ ءجۇر - شەتەلدەگى قازاق ءتىلدى ب ا ق- قا شولۋۇلتى دۇنگەن اقساقال قازاقتىڭ ورىمشىلىك ونەرىن ناسيحاتتاپ ءجۇر - شەتەلدەگى قازاق ءتىلدى ب ا ق- قا شولۋ


ۇلتى دۇنگەن اقساقال قازاقتىڭ ورىمشىلىك ونەرىن ناسيحاتتاپ ءجۇر - شەتەلدەگى قازاق ءتىلدى ب ا ق- قا شولۋ

اۆتور:
باقىتجول كاكەش


باستى سوزدەر: شەتەل قازاقتارى ,
:ءبولىسۋ
ونلاين قىزمەتكەرلەر
مۇراعات