الماتىدا ومارعازى ايتاننىڭ جىر جيناعىنىڭ تۇساۋكەسەرى وتەدى
20 مامىر 19:03

الماتىدا ومارعازى ايتاننىڭ جىر جيناعىنىڭ تۇساۋكەسەرى وتەدى

استانا. قازاقپارات - ابايدان باستاۋ العان جاڭا ءداۋىر قازاق پوەزياسىنىڭ شوقتىعى بيىك دارا شىڭدارى قازاق دالاسىنىڭ ءار تۇسىندا قاداۋ- قاداۋ بوي كورسەتىپ تۇر.

سونىڭ ءبىرى - قازاق ولەڭ ونەرىنە تىڭنان تۇرەن سالىپ، ءوز قولتاڭباسىن قالدىرعان ومارعازى ايتان. قازاق ادەبيەتىنىڭ كلاسسيگى، اقىن، جازۋشى، دراماتۋرگ ومارعازى ايتاننىڭ دۇنيەگە كەلگەنىنە 85 جىل تولۋىنا وراي، «ەر جانىبەك» حالىقارالىق قوعامدىق قورىنىڭ جانىنان اقىننىڭ "قۇستار قايعىسى" اتتى جىر جيناعى جارىق كوردى.

كىتاپتىڭ شىعۋىنا «Kelun-Kazpharm» ج ش س- نىڭ دا قولداۋ كورسەتكەنىن ايتا كەتەيىك. «ەر جانىبەك» حالىقارالىق قوعامدىق قورى مەن الماتى قالاسىنداعى ق ر ۇلتتىق كىتاپحاناسى بىرلەسىپ، اتالعان كىتاپتىڭ تۇساۋكەسەر ءراسىمىن وتكىزەدى. شارا 26 -مامىر، جۇما كۇنى 15:00 دە ۇلتتىق كىتاپحانانىڭ «كورمەلەر زالىندا» وتەدى.

كىتاپتا اقىنىڭ ءار جىلدارى جازىلعان ويى تەرەڭ، بوياۋى كەلىستى، سارىنى وزگەشە ولەڭدەرى مەن اساۋ، ايتارى سالماقتى، قۇلاشى اسا كەڭ داستاندارى توپتاستىرىلعان. قازاق ولەڭىنىڭ كەڭىستىگىن تاڭعاجايىپ تالانتىمەن كەڭەيتە بىلگەن تارلان اقىننىڭ تۋىندىلارى تالعامپاز ءھام ويلى وقىرماندارعا ارنالادى ومارعازى ايتان ۇلى 1931 -جىلى 20 -قاراشادا، شىنجاڭنىڭ تارباعاتاي ايماعى، تولى اۋدانىنىڭ مايلى تاۋىندا دۇنيەگە كەلگەن.

1957 -جىلى شىنجاڭ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ادەبيەت فاكۋلتەتىن بىتىرگەن. 1957-1959 -جىلدار ارالىعىندا «شۇعىلا» ادەبي جۋرنالىندا رەداكتورلىق قىزمەت اتقارعان. ومارعازى ايتان قىتايدا جۇرىلگەن «مادەنيەت توڭكەرىسى» ناۋقانىندا اسىرە قىزىل ساياساتتىڭ سالدارىنان 1959 -جىلدان 1978 -جىلعا دەيىن جەر اۋدارىلىپ، اۋىر ەڭبەك مايدانىندا قاتاڭ باقىلاۋدا بولعان. 1978 -جىلعى قىتاي ساياساتىنىڭ وڭالا باستاۋىنا وراي، اقىننىڭ دا ناقاق جالالى ءومىرى اقتالىپ، ساياسي قۇقىعى مەن قوعامدىق قىزمەتى قالپىنا كەلتىرىلدى. ارتىنا «قۇس جول»، «تۇيە»، «ساۋكەلە» قاتارلى جىر جيناقتارىمەن بىرگە، «اڭ شادىرىن وق تابار»، «تارازى» روماندارى جانە كوپتەگەن درامالىق شىعارمالار قالدىرعان ۇلى قالامگەر 1997 -جىلى 26 -مامىردا ءۇرىمجى قالاسىندا قايتىس بولدى.

"The Qazaq Times"

جاڭالىقتار