اقىل از بولسا دا، جاتىر اسىل بولۋ كەرەك
7 جەلتوقسان 15:12

اقىل از بولسا دا، جاتىر اسىل بولۋ كەرەك

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - ايەل ادامنىڭ و باستان بەرى ورىندايتىن ميسسياسى - انا بولۋ. ومىرگە ۇرپاق اكەلىپ قانا قويماي، ونى تاربيەلەۋ دە ەنشىسىندەگى ەڭ قۇندى دۇنيە.

وشاق قاسى، وتباسىنىڭ كۇيبەڭ تىرلىگى كىمدى بولسا دا شارشاتارى ءسوزسىز. دەگەنمەن، ۇرپاق الدىنداعى بورىشىن، ءسابي الدىنداعى پارىزىن، ازاماتتىڭ الدىنداعى ادالدىقتى بارىنەن بيىك قويۋ - اقىلدى ايەلدىڭ ارەكەتى. ۇلتتىڭ تازالىعى ايەلدىڭ جاتىرىنان باستاۋ الادى. قازاقتىڭ ءبىر سوزىندە "ايەلدىڭ اقىلى از بولسا دا، جاتىرى اسىل بولۋى كەرەك"- دەيدى.

شىن مانىندە، تاريح بەتتەرىن پاراقتاساق، قازاق حالقىنىڭ باعىنا وراي ءبورى بوپ تۋعان ءباھادۇر كوپ، ارىستان بوپ تۋعان اسىلزادا كوپ. قازاق ايەلى قاشاننان قاناعاتى مول ءسوزدىڭ قادىرىنە جەتكەن. ءوز بولمىسىنداعى قۇندىلىقتاردى ساقتاي بىلگەن. قاي قازاق بولماسىن، قىزىنىڭ ەتىن جاسىق، سۇيەگىن بور ەتىپ تۋماعان. قىز بالاعا ۇلتتىڭ اناسى، ءبىر اۋلەتتىڭ ءتۇتىنىن ءتۇزۋ تۇتەتەتىن، ورامدى ءسوزدى ورنىنا جۇمساپ، ازاماتتى سىيلايتىنداي ەتىپ تاربيە بەرگەن. ونىڭ ايقىن كورىنىسى رەتىندە ايتا الار قىزدارىمىز قانشاما.

زامان قانشا وزگەرسە دە، ادام بولمىسى ساقتالادى. بولمىستى پەن ءبىتىمدى ساقتاۋ - ۇلتتىڭ ءوز قولىندا. ايەل ادامنىڭ قۇدىرەتتىلىگى دە وسى جەردە. بەسىكتەگى ءسابيدىڭ تاربيەسىنە بەل شەشىپ كىرىسىپ، انالىق اق ءسۇتىن تاۋ سۋىنىڭ تازالىعىنداي سىڭىرسە، ۇلتقا دەگەن ماحابباتتىڭ اناعا دەگەن ماحابباتتان باستاۋ الاتىنىن تۇسىندىرسە ول بالادان ەل ءۇشىن ەمىرەنەتىن ەردىڭ شىقپاسىنا كىم كەپىل؟!

ەر ادامدار ايەلگە انا، جار، قارىنداس دەپ قاراسا، ايەل ادام ەر- ازاماتقا اسقار تاۋ اكە، نامىستى ۇل، جىگەرلى جار رەتىندە قاراۋى كەرەك. ابايدىڭ كۇللى قازاققا اباي بولۋى - زەرە مەن ۇلجاننىڭ جاتىرىنىڭ اسىلدىعى.

كەز كەلگەن قازاق قىزى ۇلتىن سۇيەر ۇلى ۇرپاقتى ومىرگە اكەلۋدى باستى مىندەتىم دەپ ساناۋى كەرەك. وعان تاربيە بەرىپ، تۋمىسىنان تۇلعا ەتىپ قالىپتاستىرۋ دا - باستى ميسسياسى. تەگى جاقسىدان جامان تۋدى دەسەڭ دە، تەگىنىڭ ءبىر سارقىن- سارقىتى كورىنبەي قويمايدى. تەگى جاماننان قانشا جاقسى تۋدى دەسەڭ دە، ءتۇر- قازىعى باقايىنان تارتپاي قويمايدى.massaget.kz


جاڭالىقتار