وزبەكستاندا قاتەرلى ىسىكتى 99 پايىز ەمدەيتىن ءدارى جاسالدى - فەيك
27 ناۋرىز, 09:26

وزبەكستاندا قاتەرلى ىسىكتى 99 پايىز ەمدەيتىن ءدارى جاسالدى - فەيك

تاشكەنت. ءو ز ا - وزبەكستاندا قاتەرلى ىسىك اۋرۋىن 99 پايىزعا دەيىن ەمدەيتىن ءدارى جاسالدى دەگەن حابار اقيقاتقا ساي كەلمەيدى. بۇل تۋرالى قازاقپارات ءو ز ا سىلتەمە جاساپ حابارلايدى.

ينتەرنەتتە «وزبەك عالىمدارى قاتەرلى ىسىك اۋرۋىن 99 پايىزعا دەيىن ەمدەۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن جاڭا ءدارى ويلاپ تاپتى» دەگەن تاقىرىپتا ماقالا جاريالانىپ، وندا 2022 -جىلدىڭ ماۋسىمىندا وزبەكستاندا تىركەلىپ، وندىرىسكە ەنگىزىلگەن جاڭا راديوفارماتسيەۆتيكالىق ۆەكتورلىق تەراپيا قۇرالى تۋرالى ايتىلادى.

پرەپاراتتىڭ قۇرامى «ليۋتەتسي-177» راديويزوتوپىنان جانە وعان بەكىتىلگەن پروستاتا سپەتسيفيكالىق مەمبراناسىنىڭ «انتيگەن-617» اقۋىزدىق زاتىنان تۇرادى دەلىنگەن.

وزبەكستاننىڭ د س م مالىمەتىنشە، بۇل پرەپارات ا ق ش، ەۋروپا جانە ازيا ەلدەرىندە تەك قۋىق استى بەزى مەن نەيروەندوكريندىك ىسىكتەردى دياگنوستيكالاۋ مەن ەمدەۋدە راديوفارماتسيەۆتيكالىق ءدارى رەتىندە قولدانىلادى.

«شەتەلدىك تاجىريبەگە سۇيەنە وتىرىپ، بۇل قۇرالدى تەك قۋىق استى بەزى وبىرىنىڭ 4- ساتىسىندا سۇيەك مەتاستازدارى كەزىندە عانا قولدانىلادى دەپ ايتۋعا بولادى»، - دەيدى رەسپۋبليكالىق مامانداندىرىلعان ونكولوگيا جانە راديولوگيا عىلىمي- پراكتيكالىق مەديتسينا ورتالىعىنىڭ باس دارىگەرى، مەديتسينا عىلىمدارىنىڭ دوكتورى دانيەر نيشونوۆ.

ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل ءدارى ۋاقىتشا ەم بولىپ، ناۋقاستاردىڭ ءومىرىن ۇزارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل پرەپارات وزبەكستاننىڭ ءبىر مەديتسينالىق مەكەمەسىندە 3 ناۋقاستا عانا قولدانىلعان، ال مامانداردىڭ ايتۋىنشا، ىسىك وشاقتارى (مەتاستازدار) مەن ناۋقاستاردىڭ اۋىرۋى ايتارلىقتاي تومەندەگەن.

سونىمەن قاتار كەز كەلگەن جاڭا پرەپاراتتىڭ تيىمدىلىگى راستالماي تۇرىپ، ونىڭ تيىمدىلىگى تۋرالى ءارتۇرلى زەرتتەۋلەر، ساراپتاما جۇرگىزىلىپ، ءتيىستى قورىتىندىلار جاسالۋى ءۇشىن كوپ ۋاقىت قاجەت.

قازىرگى ۋاقىتتا الەمدە بارلىق قاتەرلى ىسىكتەردى تولىق ەمدەيتىن امبەباپ ءدارى جوق، ەكەندىگى ايتىلعان ۆەدومستۆو حابارىندا.

جاڭالىقتار