قازاقستان شاش كۇتىمىنە قاجەت سۋسابىننىڭ 97 پايىزىن شەتەلدەن الدىرادى
6 ناۋرىز, 21:47

قازاقستان شاش كۇتىمىنە قاجەت سۋسابىننىڭ 97 پايىزىن شەتەلدەن الدىرادى

استانا. قازاقپارات - قازاقستاندا سۋسابىن ءبىر جىلدا %41,7 قىمباتتادى، سونىمەن بىرگە ءوندىرىستىڭ ازايعانى دا بايقالادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ۇلتتىق ستاتبيۋروعا سىلتەمە جاساپ.

شاش كۇتىمى ونىمدەرىن، اتاپ ايتقاندا، سۋسابىندار، شاشقا ارنالعان لاك جانە شاشتى بۇيرالاۋعا نەمەسە ساندەۋگە ارنالعان ونىمدەر ءوندىرىسى %10,3 تومەندەدى.

وسىلايشا 2022 -جىلدىڭ 12 ايىندا 606 توننادان استام ءونىم وندىرىلگەن.

ءوز كەزەگىندە يمپورت %18,1 عا ءوستى. سىرتتان 24,3 مىڭ توننا شامپۋن مەن شاشقا ارنالعان لاك اكەلىندى.

يمپورت ونىمدەرىنىڭ ۇلەسى - 97,6 پايىز.

12 ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ىشكى نارىقتا جوعارىدا اتالعان ونىمدەردىڭ 24,1 مىڭ تونناسى ساتىلعان.

جاڭالىقتار