الاكولدىڭ ءتۇبىن تازارتۋ جۇمىستارىنىڭ العاشقى كۇنىندە 90 كەلى تەمىر شىقتى
25 مامىر 10:28

الاكولدىڭ ءتۇبىن تازارتۋ جۇمىستارىنىڭ العاشقى كۇنىندە 90 كەلى تەمىر شىقتى

وسكەمەن. قازاقپارات - شىعىس قازاقستان وبلىسىندا سۇڭگۋىرلەر الاكولدىڭ ءتۇبىن تازارتۋ جۇمىستارىنىڭ ءبىرىنشى كۇنىندە 90 كەلى تەمىر شىعارىلدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

ش ق و توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، ءۇرجار اۋدانىنداعى الاكولدىڭ ءتۇبىن تازارتۋ جۇمىستارى باستالدى. كولدىڭ ءتۇبىن تولىق تەكسەرۋ ءۇشىن قۇتقارۋشىلارعا ءۇش كۇن قاجەت.

«سۇڭگۋىرلەر 207 دەمالىس بازاسىن، ونىڭ ىشىندە «ءۇرجار ايىم» بالالار ساۋىقتىرۋ لاگەرىنىڭ بويىنداعى 4,1 شاقىرىم جاعالاۋدىڭ ءتۇبىن تازارتادى. مۇنداي شارالار دەمالۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا شومىلۋ ماۋسىمى باستالار الدىندا جۇرگىزىلەدى. سونىڭ بارىسىندا قۇتقارۋشىلار ازاماتتارعا قاۋىپ توندىرەتىن زاتتاردى ءجيى تاۋىپ جاتادى»، - دەلىنگەن اقپاراتتا.

جۇمىستىڭ ءبىرىنشى كۇنىندە بارلىعى 90 كەلى تەمىر، 2 بالىق اۋلاۋ تورى مەن 10 شىنى بوتەلكە شىعارىلدى. سۇڭگۋىرلەر 1,5 شاقىرىم جاعالاۋدى قامتىپ ۇلگەردى.

ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، وسىعان دەيىن ش ق و قۇتقارۋشىلارى بالالار قامالىپ قالعان 120-دان استام ءۇيدىڭ ەسىگىن اشقانىن حابارلاعان ەدىك.

اۆتور: تالعاتجان مۇحامەتبەك ۇلى


جاڭالىقتار