قور نارىعىندا دوللار بىردەن 9,65 تەڭگەگە قىمباتتادى
13 ناۋرىز, 17:29

قور نارىعىندا دوللار بىردەن 9,65 تەڭگەگە قىمباتتادى

الماتى. قازاقپارات - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا، 1 دوللاردىڭ تەڭگەگە شاققانداعى باعامى ءوستى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

KASE قور نارىعىنداعى كۇندىزگى ساۋدا قورىتىندىسىنا سايكەس دوللار 9,65 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 456,66 تەڭگە بولدى.

ۇلتتىق بانكتىڭ 13 ناۋرىزداعى رەسمي باعامى - 1 دوللارعا 445,98 تەڭگە.

رەسەي ءرۋبلىنىڭ ورتاشا سارالانعان قۇنى - 5,87 تەڭگە.

Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە دوللار 455 تەڭگەدەن ساتىلىپ جاتىر، ساتىپ الۋ - 459 تەڭگە.

ال استانا قالاسى بويىنشا ساتۋ باعامى - 454 تەڭگەدەن بولسا، ساتىپ الۋ قۇنى - 457 تەڭگە.

رەسەي ءرۋبلى 5,75 - 5,05 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.


جاڭالىقتار