كوكتايعاق، تۇمان: 8 وڭىردە ەسكەرتۋ جاريالاندى
29 قىركۇيەك, 20:12

كوكتايعاق، تۇمان: 8 وڭىردە ەسكەرتۋ جاريالاندى

استانا. قازاقپارات - «قازگيدرومەت» ر م ك 30- قىركۇيەكتە اۋا رايىنىڭ بۇزىلۋىنا بايلانىستى بىرنەشە وڭىردە ەسكەرتۋ جاريالادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

اتاپ ايتقاندا، شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان كۇتىلەدى. جولداردا كوكتايعاق بولادى. جەل سولتۇستىك-باتىستان، سولتۇستىكتەن سوعادى، وبلىستىڭ باتىسىندا، ورتالىعىندا، وڭتۇستىگىندە ەكپىنى 15-20 م/س ارتادى.

تۇندە اباي وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە تۇمان بولجانادى. جولداردا كوكتايعاق بولادى. جەل سولتۇستىك-باتىستان، سولتۇستىكتەن سوعادى، ءوڭىردىڭ باتىسىندا، ورتالىعىندا، وڭتۇستىگىندە كۇشى 15-20 م/س جەتەدى.

قىزىلوردا وبلىسىندا جەل سولتۇستىك-شىعىستان، شىعىستان سوعادى، ءوڭىردىڭ ورتالىعىندا كۇشى 15-20 م/س ارتۋى ىقتيمال. توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.

تۇركىستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، باتىسىندا شاڭدى داۋىل تۇرادى. شىعىستان جەل سوعادى. كۇندىز تاۋ اسۋلارىندا ەكپىنى 25 م/س كۇشەيەدى. وبلىستىڭ باسىم بولىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.

تۇندە جەتىسۋ وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىنا تۇمان تۇسەدى. سولتۇستىك-شىعىستان جەل سوعادى، شىعىستا ەكپىنى 25 م/س ارتادى.

تۇندە پاۆلودار وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، باتىسىندا تۇمان كۇتىلەدى.

قوستاناي وبلىسىنىڭ باتىسىندا كوكتايعاق بولادى. ءوڭىردىڭ سولتۇستىگىندە تۇمان بولجانادى. وڭتۇستىك-شىعىستان جەل سوعادى، كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا ەكپىنى 15-20 م/س جەتەدى.

سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە تۇمان كۇتىلەدى.

جاڭالىقتار