بۇل تاۋلىكتە 8 ادام كوروناۆيرۋس جۇقتىرسا، 10 ادام ساۋىعىپ شىقتى
29 مامىر 11:11

بۇل تاۋلىكتە 8 ادام كوروناۆيرۋس جۇقتىرسا، 10 ادام ساۋىعىپ شىقتى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - سوڭعى تاۋلىكتە قازاقستاندا پ ت ر- تەستىنىڭ وڭ ناتيجەسى بار كوروناۆيرۋس ينفەكسياسىن جۇقتىرعان 8 دەرەك تىركەلدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

ۆەدومستۆوارالىق كوميسسيانىڭ مالىمەتىنشە، ەلىمىزدە قاۋىپتى ىندەتتى جۇقتىرعاندار سانى 1305740 قا جەتتى.

«ونىڭ ىشىندە، نۇر-سۇلتان قالاسىندا - 2 , الماتى قالاسىندا - 3 , قاراعاندى وبلىسىندا 3 احۋال انىقتالدى»، - دەپ جازدى ۆەدومستۆو.

ال وتكەن تاۋلىكتە ەلىمىزدە 10 ادام كوروناۆيرۋس ينفەكتسياسىنان جازىلىپ شىقققان.

ولاردىڭ 4 ەۋى نۇر- سۇلتان، 5 ەۋى الماتى قالاسىندا تۇرسا، 1 ەۋى الماتى وبلىسىندا تۇرادى.

ەلىمىزدە بارلىعى 1291985 ادام COVID-19-دان ەمدەلىپ، ساۋىعىپ شىقتى.

جاڭالىقتار