اباي وبلىسىندا 7 باسشى جاۋاپقا تارتىلدى
15 ناۋرىز, 08:38

اباي وبلىسىندا 7 باسشى جاۋاپقا تارتىلدى

سەمەي. قازاقپارات - اباي وبلىسىندا قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىندا باعىنىستى قىزمەتكەرىنىڭ سىبايلاس جەمقورلىعى ءۇشىن 7 باسشى جاۋاپقا تارتىلدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

اباي وبلىسى بويىنشا سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى قىزمەت وكىلدەرى جەرگىلىكتى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسشىلىعىمەن جانە ۇجىمىمەن كەزدەسۋ وتكىزدى. وندا قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ قىزمەتكەرلەرى اراسىندا سىبايلاس جەمقورلىقتىڭ الدىن الۋ ماڭىزدىلىعى جايلى ءسوز ەتىلدى.

«ماسەلەن، سەمەي قالالىق پوليتسيا باسقارماسى ءتارتىپ ساقشىسىنىڭ پارا الۋ فاكتىسى انىقتالدى. ەنگىزىلگەن ۇسىنىمنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا كىنالى لاۋازىمدى تۇلعا مەن ونىڭ باسشىلىعى تەرىس سەبەپتەرمەن جۇمىستان شىعارىلدى. جالپى ءبىر جىلدا ءوڭىر بويىنشا قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىندا باعىنىستى قىزمەتكەرىنىڭ سىبايلاس جەمقورلىعى ءۇشىن 7 باسشى جاۋاپقا تارتىلعان»، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆودان.

كەزدەسۋ بارىسىندا اباي وبلىسى بويىنشا سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى قىزمەت باسشىسىنىڭ ورىنباسارى دانيار اقۋان قاراماعىنداعى قىزمەتكەرلەردىڭ سىبايلاس جەمقورلىعى ءۇشىن جانە ۇجىمدا جەمقورلىقتىڭ الدىن الۋ شارالارىن قولدانباعانى ءۇشىن باسشىلاردىڭ ارنايى جاۋاپكەرشىلىگىن ەسكە سالىپ، تەك زاڭ شەڭبەرىندە جۇمىس ىستەۋ قاجەتتىگىن ايتتى.

سونداي-اق اباي وبلىسىنىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتى باستىعىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى بەرىك امانگەلدى سىبايلاس جەمقورلىقتىڭ الدىن الۋ بويىنشا جۇرگىزىلىپ جاتقان جۇمىستار تۋرالى باياندادى.

سونداي-اق... وقىڭىز

جاڭالىقتار