قازاقستاندا 7-20-25 باعدارلاماسىنىڭ ارقاسىندا 66 مىڭعا جۋىق ادام باسپانالى بولعان
27 قاڭتار, 22:10

قازاقستاندا 7-20-25 باعدارلاماسىنىڭ ارقاسىندا 66 مىڭعا جۋىق ادام باسپانالى بولعان

استانا. قازاقپارات - «7-20-25» باعدارلاماسى اياسىندا 65975 قارىز بەرىلدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ۇلتتىق بانككە سىلتەمە جاساپ.

2023-جىلعى 26- قاڭتارداعى جاعداي بويىنشا، «7-20-25» باعدارلاماسىن ىسكە اسىرۋ اياسىندا 880,3 ميلليارد تەڭگەگە 65975 قارىز بەرىلدى.

«7-20-25» باعدارلاماسى بويىنشا سۇراقتارىڭىز بولسا، «قازاقستاننىڭ ورنىقتىلىق قورى» ا ق 77272272025+ نومىرىنە حابارلاسۋعا بولادى.

سونىمەن قاتار يپوتەكالىق ۇيىمنىڭ رەسمي ينتەرنەت-رەسۋرسىندا قوسىمشا اقپاراتپەن تانىسا الاسىز.

جاڭالىقتار