قور نارىعىندا دوللار بىردەن 6 تەڭگەگە ارزاندادى
29 ناۋرىز, 18:29

قور نارىعىندا دوللار بىردەن 6 تەڭگەگە ارزاندادى

الماتى. قازاقپارات - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا، 1 دوللاردىڭ تەڭگەگە قاتىستى باعامى تومەندەدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق مالىمەتىنە قاراعاندا، دوللار باعامى 6,35 تەڭگەگە تومەندەپ، 1 دوللار 448,39 تەڭگە بولدى.

ايتا كەتەيىك، ۇلتتىق بانكتىڭ 29- ناۋرىزداعى رەسمي باعامى - 1 دوللار ءۇشىن 455,00 تەڭگە بولدى.

Kurs.kz مالىمەتىنشە، الماتىداعى اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە دوللاردىڭ ساتۋ باعامى - 447 تەڭگە، ساتىپ الۋ - 451 تەڭگە.

ال، استانا قالاسى بويىنشا ساتۋ باعامى - 446,5 تەڭگەدەن بولسا، ساتىپ الۋ - 450

الماتىدا رەسەي ءرۋبلى 5,7 - 5,95 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

استانادا كورشى ەل ۆاليۋتاسى 5,73 - 5,78 تەڭگەدەن ساتىلۋدا.

جاڭالىقتار