قور نارىعىندا دوللار باعامى 5 تەڭگەگە ارزاندادى
24 ناۋرىز, 18:25

قور نارىعىندا دوللار باعامى 5 تەڭگەگە ارزاندادى

الماتى. قازاقپارات - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا، 1 دوللاردىڭ تەڭگەگە قاتىستى باعامى تومەندەدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق مالىمەتىنە قاراعاندا، دوللار باعامى 5,43 تەڭگەگە تومەندەپ، 1 دوللار 457,29 تەڭگە بولدى.

ايتا كەتەيىك، ۇلتتىق بانكتىڭ 24- ناۋرىزداعى رەسمي باعامى - 1 دوللار ءۇشىن 462,36 تەڭگە بولدى.

Kurs.kz مالىمەتىنشە، الماتىداعى اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە دوللاردىڭ ساتۋ باعامى - 456 تەڭگە، ساتىپ الۋ - 460 تەڭگە.

ال، استانا قالاسى بويىنشا ساتۋ باعامى - 455 تەڭگەدەن بولسا، ساتىپ الۋ – 458.

الماتىدا رەسەي ءرۋبلى 5,75 - 6 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

استانادا كورشى ەل ۆاليۋتاسى 5,9 - 5,95 تەڭگەدەن ساتىلۋدا.

جاڭالىقتار