قور نارىعىندا دوللار باعاسى 5 تەڭگەگە ارزاندادى
17 ناۋرىز, 17:41

قور نارىعىندا دوللار باعاسى 5 تەڭگەگە ارزاندادى

الماتى. قازاقپارات - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا، 1 دوللاردىڭ تەڭگەگە قاتىستى باعامى تومەندەدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق مالىمەتىنە قاراعاندا، دوللار باعامى 5,11 تەڭگەگە تومەندەپ، 1 دوللار 460,79 تەڭگە بولدى.

ايتا كەتەيىك، ۇلتتىق بانكتىڭ 17-ناۋرىزداعى رەسمي باعامى - 1 دوللار ءۇشىن 466,15 تەڭگە بولدى. Kurs.kz مالىمەتىنشە، الماتىداعى اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە دوللاردىڭ ساتۋ باعامى - 457 تەڭگە، ساتىپ الۋ - 461 تەڭگە. ال، استانا قالاسى بويىنشا ساتۋ باعامى - 457 تەڭگەدەن بولسا، ساتىپ الۋ - 460,5 الماتىدا رەسەي ءرۋبلى 5,9 - 6,15 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر. استانادا كورشى ەل ۆاليۋتاسى 5,85 - 5,95 تەڭگەدەن ساتىلۋدا.

جاڭالىقتار