ەلوردادا 5-قازان كۇنى وتەتىن ماڭىزدى شارالار اڭداتپاسى
4 قازان, 22:53

ەلوردادا 5-قازان كۇنى وتەتىن ماڭىزدى شارالار اڭداتپاسى

استانا. قازاقپارات - «قازاقپارات» حالىقارالىق اقپارات اگەنتتىگى 5- قازان كۇنى ەلوردادا وتەتىن ماڭىزدى شارالار اڭداتپاسىن ۇسىنادى.

10.00 دە ق ر پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ جالپى وتىرىسى باستالادى.

10.00 دە نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىندە ت م د قاتىسۋشى مەملەكەتتەردىڭ مۇعالىمدەرى مەن ءبىلىم بەرۋ قىزمەتكەرلەرىنىڭ VII سەزى وتەدى.

12.00 دە ق ر پرەزيدەنتى جانىنداعى ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە «UMAI ۇلتتىق سىيلىعى جانە مادەنيەت سالاسىنداعى باسقا دا جوبالار تۋرالى» باسپا ءسوز ءماسليحاتى وتەدى.

سپيكەرلەر: ق ر مادەنيەت جانە سپورت ۆيتسە-ءمينيسترى نۇرعيسا داۋەشوۆ؛ قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى، «استانا وپەرا» مەملەكەتتىك وپەرا جانە بالەت تەاترى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى تولەۋبەك الپييەۆ؛ قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى، زەرگەر، رەستاۆراتور بەرىك ءالىباي؛ قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى، «روزا باعلانوۆا اتىنداعى «قازاق كونسەرت» مەملەكەتتىك كونسەرتتىك ۇيىمىنىڭ ءسوليستى ارداق بالاجانوۆا؛

قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى، ونەرتانۋ عىلىمى بويىنشا فيلوسوفيا دوكتورى (PhD) اسحات ماەميروۆ.

14.00 دە قازاقستان ۇلتتىق بانكىنىڭ عيماراتىندا حالىقارالىق ۆاليۋتا قورىنىڭ (ح ۆ ق) باسپا ءسوز كونفەرەنسياسى وتەدى.

15.00 دە ق ر پرەزيدەنتى جانىنداعى ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە «Junior Eurovision 2022» بايقاۋىنا دايىندىق تۋرالى باسپا ءسوز ءماسليحاتى وتەدى.

سپيكەرلەر: «حابار» اگەنتتىگى» اق باسقارما ءتوراعاسى بەرىك ءۋالي؛ «Junior Eurovision 2022» بايقاۋىنا قازاقستان اتىنان قاتىسۋشى داۆيد چارلين؛ پروديۋسەر جان مۇقانوۆ.

16.00 دە قالا اكىمشىلىگىندە استانا قالاسىنىڭ قوعامدىق كەڭەسىنىڭ وتىرىسى وتەدى.

18.30 دا The Ritz-Carlton قوناق ۇيىندە ازياداعى ءوزارا ىقپالداستىق جانە سەنىم شارالارى جونىندەگى كەڭەستىڭ 30 جىلدىق مەرەيتويىنا ارنالعان شارا وتەدى.

جاڭالىقتار