شىعىس قازاقستاندا 50 دەن استام اۋىلدى سۋ باسۋ  قاۋپى بار
14 ناۋرىز, 16:42

شىعىس قازاقستاندا 50 دەن استام اۋىلدى سۋ باسۋ قاۋپى بار

وسكەمەن. قازاقپارات - شىعىس قازاقستان وبلىسىندا 50 دەن استام اۋىلدى سۋ باسۋ قاۋپى بار، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

بۇل تۋرالى بۇگىن وبلىستىق اقپارات ورتالىعىندا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ش ق و ت ج د وكىلدەرى ايتتى.

«وسكەمەن قالاسى مەن تارباعاتاي، كاتونقاراعاي، زايسان، ۇلان جانە كۇرشىم اۋداندارىندا جەردىڭ توڭى 50 س م- دەن اسادى. قار جامىلعىسىنىڭ قالىڭدىعى 8 س م- دەن (زايسان اۋدانى) 87 س م- گە دەيىن (التاي اۋدانى) جەتىپ وتىر. بۇگىنگى تاڭدا وبلىس اۋماعىندا سۋ باسۋ قاۋپى بار 14047 ادام تۇراتىن 71 ەلدى مەكەن انىقتالدى»، - دەيدى دەپارتامەنتتىڭ توتەنشە جاعدايلاردىڭ الدىن الۋ باسقارماسىنىڭ اعا ينجەنەرى اياۋلىم كەكيەۆا.

جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار جۇرگىزگەن شارالاردىڭ ناتيجەسىندە، 15 ەلدى مەكەندە قاۋىپ جويىلىپ، 46 سىندا بارىنشا ازايتىلدى. ياعني، 56 اۋىلدا سۋ باسۋ قاۋپى ءالى دە ساقتالادى.

قالالار مەن اۋدانداردىڭ اكىمدىكتەرى 140 شاقىرىم كانالدى جانە 376 شاقىرىم ارىقتى تازارتۋ جانە تەرەڭدەتۋ جۇمىستارىن جۇرگىزدى. 53 مىڭ دانا ىدىس- قاپ، 2 مىڭ توننادان استام ينەرتتى ماتەريال جانە 251 توننا جانار- جاعارماي دايىندالدى.


جاڭالىقتار