اباي وبلىسىندا ناۋرىزعا وراي 500 دەن استام شارا وتەدى
21 ناۋرىز, 08:09

اباي وبلىسىندا ناۋرىزعا وراي 500 دەن استام شارا وتەدى

سەمەي. قازاقپارات - اباي وبلىسىندا ۇلىستىڭ ۇلى كۇنىنە وراي 500 دەن استام شارا وتەدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

وبلىس اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، ءارتۇرلى فورماتتاعى مەرەكەلىك شارالار سالت- ءداستۇردى جاڭعىرتۋعا، رۋحاني قۇندىلىقتاردى دارىپتەۋگە باعىتتالعان.

«ناۋرىز - حالقىمىز ءۇشىن ماڭىزى جوعارى مەرەكە. ەڭ اۋەلى ناۋرىزدى تازالىق پەن قورشاعان ورتاعا قامقورلىق مەرەكەسى رەتىندە قاراعان ءجون. وسىعان وراي جالپىرەسپۋبليكالىق «تازا تابيعات» اكتسياسى باستالدى. جوسپاردا بارلىعى 500 دەن استام شارا قاراستىرىلعان. ونىڭ ىشىندەگى اۋقىمى جاعىنان نەگىزگى شارالار سانى - 50. سەمەي قالاسىنىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىندە ۇلتتىق سالت- ءداستۇردى پاش ەتەتىن تاقىرىپتىق شارالار ۇيىمداستىرىلادى. ناۋرىز - مەيىرىم مەن قايىرىمدىلىقتىڭ دا مەرەكەسى، سول سەبەپتى وبلىستا قايىرىمدىلىق اكتسيالارى دا وتكىزىلمەك»، - دەيدى اباي وبلىستىق مادەنيەت، تىلدەردى دامىتۋ جانە ارحيۆ ءىسى باسقارماسىنىڭ باسشىسى ايدار سادىربايەۆ.

21-ناۋرىزدا قالا شەتىندە ناۋرىز مەيرامىن تويلاۋعا ارنالعان سالتاناتتى شارا وتەدى. ال باستى مەرەكە 22-ناۋرىزدا باستالادى.

«بيىل ۇلىستىڭ ۇلى كۇنىندە قالانىڭ ستەپنوي، شىعىس، ۆودنىي، دالنىي، يۋنوست سەكىلدى شەت اۋداندارىندا دا مەرەكەلىك شارالار ۇيىمداستىرىلادى. 22-ناۋرىزدا تەاتر جانە فيلارمونيا ارتىستەرى شاھار تۇرعىندارى الدىندا ونەر كورسەتەدى. مەرەكەدە تاريحي تۇلعالاردىڭ ەسىمدەرىمەن اتالاتىن 12 كيىز تىگىلەدى، - دەيدى سەمەي قالالىق مادەنيەت جانە تىلدەردى دامىتۋ ءبولىمىنىڭ باسشىسى مارجان باحاتوۆا.

اۆتور

تالعاتجان مۇحامەتبەك ۇلى

جاڭالىقتار