تۇرعىندار سانى 50-گە جەتپەيتىن 448 اۋىل بار
1 اقپان, 10:04

تۇرعىندار سانى 50-گە جەتپەيتىن 448 اۋىل بار

استانا. قازاقپارات - قازاقستاندا تۇرعىندارىنىڭ سانى 50-دەن از قالعان 448 اۋىل بار. بۇل تۋرالى «اشىق ن ق ا» پورتالىندا جاريالانعان «قولجەتىمدى ينەتەرنەت» ۇلتتىق جوباسىنىڭ ماتىنىندە ايتىلعان، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە ايەروعارىش ونەركاسىبى مينيسترلىگى ۇسىنعان مالىمەت بويىنشا، ەلدەگى 6290 اۋىلدىڭ 108-ىندە عانا حالقىنىڭ سانى 10 مىڭنان اسادى.

«قازاقستاندا حالىقتىڭ تىعىزدىعى ءبىر شارشى كيلومەترگە 7 ادامنان كەم. بۇل الەمدەگى ەڭ تومەن كورسەتكىشتەردىڭ ءبىرى بولىپ ەسەپتەلەدى. (19 ميلليون تۇرعىنى بار، اۋماعى بويىنشا 9-ورىن). سونداي- اق اۋىلدىق ەلدى مەكەندەردىڭ قازاقستان اۋماعىندا بىتىراي ورنالاسۋى كوممەرتسيالىق قىزمەتتى بايلانىس وپەراتورلارى ءۇشىن ەكونوميكالىق جاعىنان تارتىمدى ەمەس»، - دەلىنگەن قۇجاتتا.

مينيسترلىك ماماندارىنىڭ اۋىل حالقىنى سانىنا سونشالىق شۇيلىگىپ قاراۋىندا مىنانداي سەبەپ بار.

«بايلانىس وپەراتورلارى ءۇشىن بايلانىس ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋعا، ونىڭ ىشىندە حالىق سانى 250 ادامنان كەم اۋىلدىق ەلدى مەكەندەرگە ينتەرنەتكە قول جەتكىزۋگە ينۆەستيتسيا سالۋ ەكونوميكالىق تۇرعىدا ءتيىمدى ەمەس»، - دەپ جازادى جوبا اۆتورلارى.

جاڭالىقتار