بىلتىر پرەزيدەنتتىك تەست تاپسىرۋعا 4 ميلليوننان استام ادام قاتىستى
24 ناۋرىز, 18:40

بىلتىر پرەزيدەنتتىك تەست تاپسىرۋعا 4 ميلليوننان استام ادام قاتىستى

استانا. قازاقپارات - 2022-جىلى ەلىمىزدە دەنە شىنىقتىرۋ دايىندىعىنان پرەزيدەنتتىك تەست تاپسىرۋعا 4 ميلليوننان استام ادام قاتىستى.

بۇل تۋرالى ق ر مادەنيەت جانە سپورت مينيسترلىگى باسپا ءسوز قىزمەتىنەن ءمالىم بولدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

اتاپ ايتقاندا، 111 مىڭنان استام ادام ءتيىستى نورماتيۆتەردەن جوعارى كورسەتكىشتى ورىندادى. ولاردىڭ جارتىسىنان كوبى (57 مىڭى) اۋىل تۇرعىندارى. ۇلتتىق دەڭگەيدەگى نورماتيۆتى 207 مىڭ ادام (112 مىڭى اۋىل تۇرعىنى) ەڭسەردى. باستاپقى تەستتەن 470 مىڭ ادام ءوتتى (210 مىڭى اۋىل تۇرعىنى).

تەست اياسىندا جۇگىرۋ، سەكىرۋ، كەرمەگە تارتىلۋ جانە باسقا دا جاتتىعۋلار كىرەدى.

«پرەزيدەنتتىك تەست - بۇل دايىندىعىڭىزدى تەكسەرۋدىڭ جاقسى مۇمكىندىگى جانە ونى جاقسارتۋعا قوسىمشا ىنتالاندىرادى. بۇل تۇرعىدا بارىنشا كوپ ادامدى قامتۋدى ماقسات ەتىپ وتىرمىز»، - دەدى ق ر م س م سپورت جانە دەنە شىنىقتىرۋ ىستەرى كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى ەربول مىرزابوسىنوۆ.

جاڭالىقتار