1 اقپان, 17:46

جاڭا زەلانديادا سۋ تاسقىنىنان 4 ادام كوز جۇمدى

استانا. قازاقپارات - جاڭا زەلانديادا جاۋىن- شاشىننان كەيىن ۇيلەر مەن جولداردى سۋ باسىپ قالدى. ەلدىڭ سولتۇستىك ارالدارىندا تاسقىن مەن لاي كوشكىنى ءىرى كوشەلەردى شايىپ كەتتى.

توپان سۋ استىندا قالعان دۇكەندەر مەن ساۋدا ورتالىقتارىنىڭ يەلەرى شىعىنعا باتتىق دەپ وتىر. ايتا كەتەيىك، وتكەن اپتادان بەرى توقتاۋسىز جاۋعان نوسەردىڭ سالدارىنان بىرنەشە ايماقتا توتەنشە جاعداي ەنگىزىلگەن ەدى. اپات سالدارىنان 4 ادام كوز جۇمعان.

www.24.kz

جاڭالىقتار