قور نارىعىندا دوللار 425 تەڭگە بولدى
20 مامىر 16:20

قور نارىعىندا دوللار 425 تەڭگە بولدى

الماتى. قازاقپارات - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىلارى بويىنشا دوللاردىڭ تەڭگەگە شاققانداعى باعامى ءسال تومەندەدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

KASE قور نارىعىنداعى كۇندىزگى ساۋدا قورىتىندىسى دوللار باعامىنىڭ 6,04 تەڭگەگە ارزانداعانىن كورسەتتى. 1 دوللار 425,02 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ 20-مامىرداعى رەسمي باعامى - 1 دوللارعا 431,41 تەڭگە.

Kurs.kz مالىمەتىنشە، الماتىداعى اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە دوللاردىڭ ساتۋ باعامى - 426,99 تەڭگە، ساتىپ الۋ - 431,76 تەڭگە. ال نۇر- سۇلتان قالاسى بويىنشا ساتۋ باعامى - 426,58 تەڭگەدەن بولسا، ال ساتىپ الۋ قۇنى - 429,34 تەڭگە.

جاڭالىقتار