اقمولادا جەل ءۇش مەكتەپ پەن 40-قا جۋىق تۇرعىن ءۇيدىڭ شاتىرىن ۇشىرىپ اكەتتى
26 ماۋسىم 11:40

اقمولادا جەل ءۇش مەكتەپ پەن 40-قا جۋىق تۇرعىن ءۇيدىڭ شاتىرىن ۇشىرىپ اكەتتى

كوكشەتاۋ. قازاقپارات - اقمولا وبلىسىندا قاتتى جەل ءۇش مەكتەپ پەن 40-قا جۋىق تۇرعىن ءۇيدىڭ شاتىرىن ۇشىردى.

سونىمەن بىرگە ءبىرقاتار ەلدى- مەكەن جارىقسىز قالدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«25-ماۋسىمدا ءبىرجان سال جانە بۇلاندى اۋداندارى اۋماعىندا 30 م/س جىلدامدىقپەن سوققان قاتتى جەل سالارىنان 3 مەكتەپ پەن 38 جەكە تۇرعىن ءۇيدىڭ شاتىرى ۇشتى. كوپتەگەن عيمارات بۇلىنگەن. قازا بولعاندار مەن زارداپ شەككەندەر جوق»، - دەدى اقمولا وبلىستىق توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

سونداي-اق داۋىلدىڭ سالدارىنان ەلەكتر باعانالارى قۇلاپ، ءبىرقاتار ەلدى مەكەن جارىقسىز قالعان. اپاتتان كەلگەن شىعىن كولەمىن جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار انىقتاپ جاتىر.

ايتا كەتسەك، بۇدان بۇرىن كوكشەتاۋدا نوسەردەن كەيىن كوشەلەر مەن اۋلالاردى سۋ باسىپ قالعانىن جازعان بولاتىنبىز.


اۆتور: اسلان وسپانوۆ

جاڭالىقتار