قازاق قىزى لوس- انجەلەستە 40 قا جۋىق جەتكىنشەككە قازاق ءتىلىن ۇيرەتىپ ءجۇر
8 ءساۋىر 21:07

قازاق قىزى لوس- انجەلەستە 40 قا جۋىق جەتكىنشەككە قازاق ءتىلىن ۇيرەتىپ ءجۇر

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - «بولاشاق» باعدارلاماسىنىڭ ستيپەندياتى اسەل ابىلدايەۆا لوس- اندجەلەس قالاسىنداعى وڭتۇستىك كاليفورنيا ۋنيۆەرسيتەتىندە عىلىمي تاعىلىمدامادان ءوتىپ ءجۇر.

ول بوس ۋاقىتىندا Qazaq Community California اياسىندا بالالارعا قازاقستان تاريحى مەن قازاق ءتىلىن ۇيرەتەدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

«بولاشاق» حالىقارالىق باعدارلامالار ورتالىعىنىڭ مالىمەتىنشە، اسەل بالالارعا ارنالعان وقۋ باعدارلاماسىن ازىرلەگەن. ول ءوزىنىڭ ساباقتارىندا گەيميفيكاتسيا ەلەمەنتتەرىن بەلسەندى قولدانا وتىرىپ، قازاق ءتىلىن جەڭىل ءارى قىزىقتى ەتىپ ۇيرەتۋدە.

«مەنىڭ ويىمشا، شەتەلدە تۇراتىن وتانداستارىم، اسىرەسە بالالار انا ءتىلىن، مادەنيەتىن، حالقىنىڭ تاريحىن ءبىلۋى كەرەك. بالالار قازاق ءتىلىن، ەلىمىزدىڭ تاريحىن قۋانا وقيدى. مەن ولارعا ۇلى بابالارىمىز، حاندارىمىز، باتىرلارىمىز تۋرالى اڭگىمەلەيمىن جانە قازاق جازۋشىلارىنىڭ، اقىندارىنىڭ، عالىمدارىنىڭ ومىربايانىمەن، شىعارماشىلىعىمەن تانىستىرىپ وتىرامىن. كورنەكتى اعارتۋشى، قوعام قايراتكەرى، عالىم- رەفورماتور، قازاق ءتىل ءبىلىمىنىڭ نەگىزىن سالۋشى احمەت بايتۇرسىن ۇلىنىڭ 150 جىلدىق مەرەيتويى قارساڭىندا بالالارمەن بىرگە تانىستىرىلىم وتكىزىپ، ۇلت ۇستازىنىڭ قازاقستان تاريحىنداعى ورنى تۋرالى اڭگىمەلەستىك»، - دەيدى «بولاشاق» باعدارلاماسىنىڭ ستيپەندياتى اسەل ابىلدايەۆا.

قازىر اسەل 7-12 جاس ارالىعىنداعى 40 قا جۋىق بالانى وقىتىپ وتىر. بالالار از عانا ۋاقىتتىڭ ىشىندە انا تىلىندە سويلەۋ مەن جازۋدى مەڭگەرىپ ۇلگەردى. بالالار انا تىلىندە ءبىر- بىرىمەن پىكىرلەسىپ، ءوز ويىن جەتكىزە الادى.

«لوس- اندجەلەس قالاسىندا تۇراتىن قازاق بالالارى ۇلتتىق سالت- داستۇرگە، تاريحي وتانىنا قاتىستى بارلىق اقپاراتقا قىزىعادى. مەن ولاردىڭ بۇكىل سۇراقتارىنا جاۋاپ بەرىپ، قازاق تىلىنە دەگەن قىزىعۋشىلىعىن ودان ءارى ارتتىرۋعا تىرىسامىن»، - دەيدى اسەل.جاڭالىقتار