رەسپۋبليكا كۇنىنە وراي قازاقستاندىقتار 3 كۇن قاتارىنان دەمالادى
28 قىركۇيەك, 15:19

رەسپۋبليكا كۇنىنە وراي قازاقستاندىقتار 3 كۇن قاتارىنان دەمالادى

استانا. قازاقپارات - قازان ايىندا رەسپۋبليكا كۇنىنە بايلانىستى قازاقستاندىقتار 23-25- قازان كۇندەرى دەمالادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

بۇل تۋرالى قۇجات «اشىق» ن ق ا سايتىنا شىقتى.

«بيىل «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى مەرەكەلەر تۋرالى» ق ر زاڭىنا 25- قازاندى - ۇلتتىق مەيرام رەسپۋبليكا كۇنى رەتىندە ەنگىزۋ جوسپارلانعان. ول بيىل سەيسەنبى كۇنگە ءتۇسىپ تۇر. وسىعان وراي، مەرەكە كۇندەرىندە جۇمىس ۋاقىتىن ءتيىمدى پايدالانۋ ماقساتىندا قاۋلىعا وزگەرىس ەنگىزۋ ۇسىنىلدى. وندا دەمالىس كۇنىن 22- قازان سەنبىدەن 24- قازان دۇيسەنبىگە اۋىستىرۋ جوسپارلانۋدا»، - دەلىنگەن قۇجاتتا.

سونىمەن، قازاقستاندىقتار قازاننىڭ 23-25- كۇندەرى دەمالادى.

ەسكە سالساق، وسى ايدىڭ باسىندا رەسپۋبليكا كۇنى كۇنتىزبەگە قىزىل داتا بولىپ ەنگىزىلەتىنى ايتىلدى.

ال 22- قىركۇيەكتە پارلامەنت سەناتىنىڭ جالپى وتىرىسىندا 25- قازاندى رەسپۋبليكا كۇنى ۇلتتىق مەيرام رەتىندە بەلگىلەيتىن زاڭ قابىلدانعان بولاتىن.


جاڭالىقتار