قاۋىندى جاقسى كورەسىز بە: دارىگەردەن 3 كەڭەس
11 تامىز 22:58

قاۋىندى جاقسى كورەسىز بە: دارىگەردەن 3 كەڭەس

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - ديەتولوگ انجەليكا ديۋۆالدىڭ ايتۋىنشا، قاۋىننان ەڭ الدىمەن، قانت ديابەتىمەن اۋىراتىن جانە اسقازان جاراسى اسقىنعان ادامدار باس تارتۋى كەرەك.

«قاربىزداعى سياقتى قاۋىن قۇرامىندا فرۋكتوزا بار. بۇل قانداعى قانتتى ايتارلىقتاي ارتتىرادى. اسقازان جاراسى بار ادامدار دا قاۋىندى ساقتانىپ جەۋى قاجەت»، - دەدى ديەتولوگ ماسكەۋ-24 باسىلىمىنا بەرگەن سۇحباتىندا.

سونداي-اق، دارىگەردىڭ ايتۋىنشا، قاۋىن قاربىز سياقتى دەنەنىڭ ىسىنۋىنە اكەلۋى مۇمكىن. سوندىقتان، ەگەر سىزدە وسىنداي پروبلەما بولسا، وندا قاۋىننان ءبىراز ۋاقىت باس تارتقان دۇرىس.

قاۋىندى قالاي جەۋگە بولاتىنى تۋرالى ديەتولوگتىڭ 3 كەڭەسى:

قاۋىندى باسقا تاعامدارمەن نەمەسە دەسەرتپەن جەۋگە بولمايدى. ول اۋىر ءونىم بولىپ سانالادى جانە اسقازاندا ەمەس، ىشەكتە قورىتىلادى. سوندىقتان ونى تاماقتان بولەك جەگەن دۇرىس.

قاۋىن جەگەن سوڭ سۋ ءىشىڭىز. تىم كوپ قانت ءتىس ەمالىن زاقىمدايدى.

قانداعى قانتتىڭ جوعارىلاۋى تىم كۇشتى بولماۋى ءۇشىن ءبىر ۋاقىتتا 400 گرامنان ارتىق قاۋىندى تۇتىنۋعا بولمايدى. بالالاردىڭ ودان دا از جەگەنى ءجون.

قاۋىندى اش قارىنعا مىنا ونىمدەرمەن قوسىپ جەۋگە بولمايدى:

• سۋىق سۋ؛

ءسۇت ونىمدەرى؛

• ءسۇت؛

• الكوگول.

مۇنداي جاعدايدا اسقازاننىڭ بۇزىلۋى قاۋپى بار. الايدا بۇل فاكتىگە قاتىستى ەشقانداي عىلىمي دالەل جوق.

قاۋىننىڭ قانداي پايداسى بار؟

• قاۋىن قۇرامىندا كرەمنيي بار - بۇل ەلەمەنت تەرىگە پايدالى اسەر ەتەدى، بەزەۋلەر مەن اجىمدەردى جويادى؛

• س ۆيتامينىنىڭ جوعارى بولۋىنا بايلانىستى يممۋنيتەتتى كوتەرەدى؛

• قۇرامىندا B6 جانە K دارۋمەندەرىنىڭ كوپ مولشەرى بار؛

• كاليي مەن مىس بار؛

• قان قىسىمىن تومەندەتۋگە كومەكتەسەدى.

جاڭالىقتار