قازاقستاندىقتاردىڭ ورتاشا جالاقىسى 312 مىڭ تەڭگەدەن استى - ستاتيستيكا
9 تامىز 23:10

قازاقستاندىقتاردىڭ ورتاشا جالاقىسى 312 مىڭ تەڭگەدەن استى - ستاتيستيكا

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - قازاقستاندا بيىلعى جىلدىڭ ەكىنشى توقسانىندا اتاۋلى ورتاشا جالاقى 312 مىڭ تەڭگەدەن استامدى قۇرادى.

بۇل تۋرالى ق ر ستراتەگيالىق جوسپارلاۋ جانە رەفورمالار اگەنتتىگى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنان ءمالىم ەتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

«2022-جىلعى 2- توقساندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى بويىنشا اتاۋلى جالاقىنىڭ ورتاشا ءمانى 312011 تەڭگەنى قۇرادى. 2021-جىلدىڭ ءتيىستى توقسانىنا قاراعاندا ءوسىم 24 پايىز، ناقتى ماندە - 8,9 پايىزدى قۇرادى. جالاقىنىڭ مەديانالىق ءمانى (جالاقى قاتارىنىڭ ورتالىق دەڭگەيى) 2022-جىلعى Ⅱ توقساندا باعالاۋ بويىنشا 196728 تەڭگە بولدى»، - دەلىنگەن بيۋرو مالىمەتىندە.

ءبىر جىلدا جالاقىنىڭ ەڭ جوعارى ءوسىمى قۇرىلىستا بايقالدى - 35,5 پايىز. سونداي-اق ەڭبەكاقى كولىك جانە قويماعا ورنالاستىرۋ سالاسىندا - 34,8 پايىز، تاۋ-كەن ءوندىرۋ ونەركاسىبى جانە كارەرلەردى قازۋ سالاسىندا - 28,3 پايىز جوعارىلادى. جالاقى ەڭ از وسكەن سالالار: دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە حالىققا الەۋمەتتىك قىزمەت كورسەتۋ - 12,1 پايىز، ءتۇرلى قىزمەت كورسەتۋلەر - 3,9 پايىز.

وڭىرلەر بويىنشا ايلىق ەڭبەكاقى ەڭ كوپ قىزىلوردا وبلىسى تۇرعىندارىندا كوتەرىلگەن - 31,3 پايىز. ەڭ تومەن ءوسىم نۇر-سۇلتان قالاسىندا بايقالدى - 14,2 پايىز، بۇل رەتتە ناقتى ماندە (باعانىڭ ءوسۋىن ەسكەرە وتىرىپ) 0,1 پايىزدىق تارماققا تومەندەۋ بايقالدى.

«ورتاشا ايلىق جالاقى تۋرالى دەرەكتەر كاسىپورىنداردىڭ توقسان سايىنعى ستاتيستيكالىق ەسەبى نەگىزىندە ەسەپتەلەدى. ورتاشا ءمان قوسىمشا اقىلاردى، ۇستەماقىلاردى، سىياقىلاردى، سونداي-اق سالىق پەن باسقا دا ۇستالىمداردى (تابىس سالىعى، مىندەتتى زەينەتاقى جارنالارىن) ەسەپكە الا وتىرىپ قالىپتاستىرىلادى. مەديانا جالاقىسى - ەسەپتەلگەن جالاقى مولشەرى بويىنشا قىزمەتكەرلەر سانىن بولگەندەگى قاتاردىڭ تەڭ ورتاسىندا تۇرعان جانە سول مولشەردى ەكىگە بولەتىن (ودان كوپ جانە از) جالاقى مولشەرى» - دەپ ءتۇسىندىردى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى ەڭبەك جانە تۇرمىس دەڭگەيى ستاتيستيكاسى دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى ناتاليا بەلونوسوۆا.

جاڭالىقتار