قازاقستان قىتايعا ءبىر جىلدا 30 توننادان استام تومەن بايىتىلعان ۋران ەكسپورتتادى
17 ناۋرىز, 18:10

قازاقستان قىتايعا ءبىر جىلدا 30 توننادان استام تومەن بايىتىلعان ۋران ەكسپورتتادى

استانا. قازاقپارات - بىلتىر قازاقستاندىق «ءۇلبى-ج ب ق» سەرىكتەستىگى قىتايعا 30 توننادان استام تومەن بايىتىلعان ۋران ەكسپورتتادى.

ب ا ق وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا «قازاتومونەركاسىپ» ۇ ا ك» ا ق باسقارما ءتوراعاسى ەرجان مۇقانوۆ وسىلاي ءمالىم ەتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«وزدەرىڭىز بىلەتىندەي، 2021-جىلى «ءۇلبى-ج ب ق» ج ش س ا ە س راكتورلارىنا ارنالعان جىلۋ بولگىش قۇرامالار (ج ب ق) شىعاراتىن زاۋىتى پايدالانۋعا بەرىلدى. بىلتىر جەلتوقساندا كاسىپورىن العاشقى ءونىمىن شىعاردى. اتاپ ايتقاندا، 2022-جىلى زاۋىت قىتايعا 30 توننادان استام جىلۋ بولگىش قۇرامالار تۇرىندەگى تومەن بايىتىلعان ۋراندى ەكسپورتتادى. ونىمدەردى قىتايدىڭ «CGNPC- URC» كورپوراتسياسى قابىلدادى. 2024-جىلى زاۋىت جىلۋ بولگىش قۇرامالار تۇرىندە 200 توننا ۋران وندىرەدى دەپ جوسپارلانىپ وتىر»، - دەدى ەرجان مۇقانوۆ

سونىمەن قاتار ول بريفينگ بارىسىندا كەلەر جىلدىڭ ورتاسىندا تۇركىستان وبلىسىندا كۇكىرت قىشقىلى زاۋىتىنىڭ قۇرىلىسى باستالاتىنىن ءمالىم ەتتى. بۇعان قوسا، وتكەن جىلى قازاقستاندا ۋران ءوندىرىسى %3 تومەندەگەنى بەلگىلى بولدى.

جاڭالىقتار