قىتايدا 3,7 ميلليوننان استام ادام سۋ تاسقىنىنان زارداپ شەكتى
26 ماۋسىم 15:28

قىتايدا 3,7 ميلليوننان استام ادام سۋ تاسقىنىنان زارداپ شەكتى

بەيجىڭ. قازاقپارات - قىتايدىڭ وڭتۇستىگىندەگى گۋاڭشي-جۋاڭزۋ اۆتونوميالىق اۋدانىنىڭ 3,7 ميلليوننان استام تۇرعىنى نوسەر جاڭبىر سالدارىنان بولعان سۋ تاسقىنىنان زارداپ شەكتى، دەپ حابارلايدى قازاقپاراتتىڭ قىتايداعى مەنشىكتى ءتىلشىسى.

نوسەر مەن سۋ تاسقىنى 3,4 مىڭنان استام تۇرعىن ءۇيدى قيراتىپ، 159,3 مىڭ گەكتار اۋىل شارۋاشىلىعى القاپتارىنا زيان كەلتىردى. اپات سالدارىنان كەلگەن تىكەلەي ەكونوميكالىق شىعىن 12,48 ميلليارد يۋاننان (1,86 ميلليارد دوللار) استى. جەرگىلىكتى اۋا رايىن بولجاۋ قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، بيىلعى سۋ تاسقىنى كەزەڭىندە گۋاڭشي-جۋاڭزۋ اۆتونوميالىق اۋدانىندا التى ەسە كوپ جاڭبىر جاۋعان. بۇل وتكەن جىلدىڭ وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 1,6 ەسە كوپ. سينوپتيكتەردىڭ بولجاۋىنشا، گۋاڭشي-جۋاڭزۋ اۋدانىندا قاتتى جاۋىن مەن تايفۋندار بولادى. تولاسسىز جاۋعان جاڭبىر سالدارىنان بولعان سۋ تاسقىنى قىتايدىڭ وڭتۇستىگىندەگى باسقا ايماقتارعا دا اسەر ەتتى. پروۆينسيانىڭ نەگىزگى سۋ جولدارىنىڭ ءبىرى بەيجيان وزەنىنىڭ دەڭگەيىنىڭ 100 -جىلدىق رەكوردقا جەتتى.اۆتور: سماعۇلوۆا ەركەجان

جاڭالىقتار