قاراقالپاقستاندا 2 -تامىزعا دەيىن توتەنشە جاعداي جاريالاندى
3 شىلدە 10:09

قاراقالپاقستاندا 2 -تامىزعا دەيىن توتەنشە جاعداي جاريالاندى

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزەيەۆ قاراقالپاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىندا توتەنشە جاعداي جاريالاۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى.

بۇل تۋرالى وزبەكستان پرەزيدەنتىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى شەرزود اسادوۆ Telegram ارناسىندا حابارلادى.

«پرەزيدەنت جارلىعىمەن ازاماتتاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن ساقتاۋ، ولاردىڭ قۇقىعى مەن ەركىندىگىن قورعاۋ، زاڭدىلىقتى قالپىنا كەلتىرۋ جانە ءتارتىپ ورناتۋ ماقساتىندا قاراقالپاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىندا 2022 -جىلدىڭ 3 - شىلدەسى كۇنگى ساعات 00:01 مينۋتتان 2022 -جىلدىڭ 2 -تامىزى كۇنگى ساعات 00:00-گە دەيىن توتەنشە جاعداي جاريالاندى» دەلىنگەن حابارلامادا.

وزبەكستان ۇلتتىق گۆاردياسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، ت ج كەزىندە 21:00-دەن 7:00-گە دەيىن كومەندانتتىق ساعات بولادى. قاراقالپاقستانعا بارۋ جانە ەل اۋماعىنا شىعۋ شەكتەلەدى. ادامدار جاپپاي قاتىساتىن شارالارعا تىيىم سالىنادى. كومەنداتۋرا باستىعى بولىپ وزبەكستان ۇلتتىق گۆاردياسىنىڭ قولباسشىسى رۋستام دجۋرايەۆ تاعايىندالدى.

اۆتور: ەربول جانات

جاڭالىقتار