ماڭعىستاۋدا ناۋرىز مەرەكەسىنە وراي 250 دەن استام ءىس-شارا وتەدى
17 ناۋرىز, 08:55

ماڭعىستاۋدا ناۋرىز مەرەكەسىنە وراي 250 دەن استام ءىس-شارا وتەدى

اقتاۋ. قازاقپارات - ماڭعىستاۋ وبلىسىندا ۇلىستىڭ ۇلى كۇنى - ناۋرىز مەرەكەسىندە 250 دەن استام مادەني ءىس-شارا ۇيىمداستىرىلادى.

بۇل تۋرالى وبلىستىق مادەنيەت، ارحيۆتەر جانە قۇجاتتاما باسقارماسىنىڭ ءبولىم باسشىسى اسەم ءاشىروۆا ءمالىم ەتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«ءبىز ناۋرىز مەيرامىندا بالالاردى دا نازاردان تىس قالدىرمادىق. مەرەكە كۇنى بۇلدىرشىندەرگە ۇلتتىق ناقىشتاعى سيمۆولدىق سىيلىقتار تاراتىلىپ، 16-23-ناۋرىز ارالىعىندا تەاترلاردا «كەل، بالالار، وينايىق-2023» ينتەرمەدياسى، «باتىرلار سايىسى» تەاترلاندىرىلعان قويىلىمى كورسەتىلەدى. سونىمەن قاتار، قالا، اۋدان اكىمدىكتەرى مەن «مەيىرىمدى انا» قوعامدىق قورىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن «ناۋرىز اتا» قايىرىمدىلىق شاراسى وتەدى. ال، 22-ناۋرىزدا امفيتەاتر ساحناسىندا «ۇلىستىڭ ۇلى كۇنى - ناۋرىز» بالالار شىعارماشىلىق ۇجىمدارىنىڭ مەرەكەلىك كونتسەرتى، مۋزەيلەردە ۇلتتىق ويىندار اپتالىعى، كىتاپحانالاردا ءتيىستى تاقىرىپتىق ەكسپوزيتسيالار ۇيىمداستىرىلادى»، - دەدى اسەم ءاشىروۆا قوعامدىق كوممۋنيكاتسيا ورتالىعىندا وتكەن بريفينگىدە.

سونداي-اق، سپيكەر اقساقالدار مەن ارداگەرلەردىڭ قاتىسۋىمەن «ناۋرىز باتا» باسقوسۋى وتەتىنىن مالىمدەدى. سونىمەن قوسا، 21-22-ناۋرىزدا قالا، اۋدانداردا «جاڭا كۇن - ناۋرىز باستاۋى»، «التىباقان» ويىن-ساۋىق باعدارلاماسى، «قوش كەلدىڭ، ءاز ناۋرىز» تاقىرىبىندا كونسەرتتەر وتەدى جانە اقتاۋ قالاسىنداعى تەڭىز جاعالاۋىندا 30 عا جۋىق كيىز ءۇي تىگىلىپ، التىباقاندار ورناتىلادى.

«مادەني ءىس-شارالاردىڭ قاتارىندا «اقتاۋ سازى» فولكلورلىق انسامبلىنىڭ كونسەرتى، «التىباقان» ويىن-ساۋىق باعدارلاماسى، ستۋدەنتتەردىڭ كونسەرتى بار. ال، 22-ناۋرىز كۇنى كەشكە دەيىن ۇلتتىق سالت-ءداستۇر مەن ادەت-عۇرىپقا بايلانىستى ءىس-شارالار وتكىزۋ كوزدەلگەن. اتاپ ايتساق، «ناۋرىز دۋمان» تەاترلاندىرىلعان كورىنىسىنەن باستاۋ الىپ، تانىمال ەسترادا جۇلدىزى، ءانشى باۋىرجان يسايەۆتىڭ كونتسەرتىنە ۇلاسادى»، - دەدى ول.

جاڭالىقتار