24 - مامىردا وتەتىن ماڭىزدى شارالار اڭداتپاسى
23 مامىر 22:43

24 - مامىردا وتەتىن ماڭىزدى شارالار اڭداتپاسى

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - «قازاقپارات» حالىقارالىق اقپارات اگەنتتىگى 24-مامىر كۇنى ەلوردادا وتەتىن ماڭىزدى شارالار اڭداتپاسىن ۇسىنادى.

نۇر- سۇلتان 10.00-دە ۇكىمەت ۇيىندە ۇكىمەت وتىرىسى وتەدى. كۇن تارتىبىندە ۆەگەتاتسيالىق كەزەڭدەگى سۋ رەسۋرستارىن ءتيىمدى پايدالانۋ جانە ەلدى مەكەندەردى گازداندىرۋ ماسەلەلەرى قارالادى.

11.00 دە «سامۇرىق- قازىنا» اق الاڭىندا تەمىرجول نىساندارىندا ازاماتتاردىڭ وندىرىستىك ەمەس جاراقاتتانۋىنىڭ الدىن الۋ ماسەلەلەرىنە ارنالعان بريفينگ وتەدى.

14.00-دە قازاقستاندىق ءىرى دارىلىك زاتتار ءوندىرۋشى - SANTO كومپانياسى «قازاقستاننىڭ دارىلىك قاۋىپسىزدىگى» ونلاين- ۆەبينارىن ۇيىمداستىرادى جانە فارماتسيەۆتيكا نارىعىنداعى جاعداي جانە پاندەميانىڭ قانداي شەشىمدەر قابىلداۋعا ءماجبۇر ەتكەنى تۋرالى باياندايدى.

15.00 دە ج. ۇشكەمپىروۆ اتىنداعى جەكپە- جەك سارايىندا العاش رەت ۇيىمداستىرىلعان ق ر مادەنيەت جانە سپورت ءمينيسترى كۋبوگىنىڭ جارتىلاي فينالى مەن فينالى وتەدى. جارىستىڭ رەسمي اشىلۋى مەن ماراپاتتاۋىنا قاتىساتىن قۇرمەتتى قوناقتار: ق ر پرەمەر- ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى ەرالى توعجانوۆ، ق ر مادەنيەت جانە سپورت ءمينيسترى داۋرەن ابايەۆ.

19.00 دە نوماد سيتي حولل ساحناسىندا «دەتەكتيۆ كريستوفەر» دەتەكتيۆتى دراماسى كورسەتىلەدى.

19.00 دە «جاستار» تەاترىندا «سوۆرەمەننيك» تەاترى «جەستوكي ۋروك» دراماسىن ۇسىنادى.

جاڭالىقتار