قازاقستاندا 230 مىڭعا جۋىق ادام قارۋ ۇستاپ ءجۇر. ولارعا قانداي تالاپ قويىلعان؟
6 ناۋرىز, 17:45

قازاقستاندا 230 مىڭعا جۋىق ادام قارۋ ۇستاپ ءجۇر. ولارعا قانداي تالاپ قويىلعان؟

استانا. قازاقپارات – كەيىنگى جىلدارى قارۋ-جاراق ساتاتىن دۇكەندەرگە شابۋىل كوبەيگەن. مىسالى، 20- اقپاندا شىمكەنتتەگى قارۋ-جاراق دۇكەنىنە ەر ادام قاراقشىلىق شابۋىل جاساعان.

ودان بولەك، قاڭتار وقيعاسى كەزىندە دە وسىنداي دۇكەندەردەن قارۋ-جاراق ۇرلانعان. ەلدەگى قارۋ ساتاتىن دۇكەندەردىڭ قۇقىعى قالاي قورعالعان؟ مۇنداي دۇكەندەرگە قانداي تالاپتار قويىلادى؟

Massaget.kz تىلشىسىنە ىشكى ىستەر مينيسترلىگى وكىلدەرى ارنايى جاۋاپ بەردى.

قارۋ-جاراق ساتاتىن دۇكەندەرگە قانداي تالاپ قويىلادى؟

ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ Massaget.kz سايتىنا بەرگەن ارنايى جاۋابىندا ازاماتتىق، قىزمەتتىك قارۋ مەن ونىڭ پاتروندارىن وتكىزۋ (ساتۋ) جونىندەگى تالاپتار بەلگىلەنگەنى ايتىلعان.

ول تالاپتارعا سايكەس، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىندا قارۋ مەن پاتروندارمەن ساۋدا جاساۋ قۇقىعىن قارۋ مەن پاتروندار شىعاراتىن زاڭدى تۇلعالار، سونداي-اق ءونىم بەرۋشى زاڭدى تۇلعالار ليتسەنزيالار نەگىزىندە جۇزەگە اسىرۋعا قۇقىلى.

جەتكىزۋشى زاڭدى تۇلعالار قارۋ مەن ونىڭ پاتروندارىن مىندەتتى تۇردە قاعيدالاردىڭ 132-تارماعىندا كورسەتىلگەن تالاپتارعا جاۋاپ بەرە الاتىن ارنايى جابدىقتالعان قويمادا (قارۋ-جاراق بولمەسىندە) ساقتايدى.

قارۋ-جاراق دۇكەندەرى وسى تالاپتاردى ساقتاعان كەزدە عانا ولاردىڭ قاۋىپسىزدىگى قامتاماسىز ەتىلەدى.

كىمدەر قارۋ-جاراق ساقتاي المايدى؟

«قارۋدىڭ جەكەلەگەن تۇرلەرىنىڭ اينالىمىن مەملەكەتتىك باقىلاۋ تۋرالى» ق ر زاڭى 18-بابىنا سايكەس قارۋدىڭ ناقتى تۇرلەرىن قولدانۋعا قاجەتتى قورعانىس كەزىندە ءومىرى مەن دەنساۋلىعىن جانە مەنشىگىن قورعاۋ ءۇشىن قارۋدى ساقتاۋعا، ساقتاۋعا جانە الىپ جۇرۋگە، اسا قاجەتتى جاعدايلاردا جانە قىلمىس جاساعان ادامدى ۇستاۋ كەزىندە پايدالانۋعا رۇقساتى بار ادامدار قۇقىلى.

«ايەلدەرگە، مۇگەدەكتىگى بار ادامدارعا، كامەلەتكە تولماعاندارعا، ولاردىڭ جاسى بەلگىلى نەمەسە ايقىن بولعان كەزدە، ولار توپتىق جانە (نەمەسە) قارۋلى شابۋىل جاساعان جاعدايلاردى قوسپاعاندا، ولارعا قاتىستى قارۋ قولدانۋعا تىيىم سالىنادى. ازاماتتىق جانە قىزمەتتىك قارۋ مەن ونىڭ پاتروندارىن ساتۋ جونىندەگى قىزمەتكە ءى ءى م- ءنىڭ 2015-جىلعى 8- قاڭتارداعى 5№ بۇيرىعىمەن بەكىتىلگەن بىلىكتىلىك تالاپتارىنا جانە وسى تالاپتارعا سايكەستىكتى راستايتىن قۇجاتتار تىزبەسىنە سايكەس، وسى قىزمەت تۇرىمەن اينالىسۋعا ليتسەنزيا الۋ ءۇشىن ءوتىنىش بەرۋشى ۇمىتكەرلەرگە تالاپتار قويىلادى»، - دەلىنگەن حابارلامادا.

ليتسەنزيا الۋ ءۇشىن قانداي تالاپتاردى ورىنداۋ كەرەك؟

ءى ءى م مالىمەتىنشە، ليتسەنزيا الۋ ءۇشىن مىنانداي تالاپتار قويىلادى:

- ءوتىنىش بەرۋشىدە كورۋ قابىلەتىنىڭ بۇزىلۋىنا، پسيحيكالىق اۋرۋعا، الكوگوليزمگە نەمەسە ناشاقورلىققا بايلانىستى قارۋدى يەلەنۋگە قارسى كورسەتىلىمدەردىڭ بولماۋى؛

- ءوتىنىش بەرۋشىدە سوتتىلىقتىڭ بولماۋى؛

- قارۋدى قاۋىپسىز ۇستاۋ ەرەجەلەرىن ءبىلۋى قاجەت.

سونىمەن قاتار، زاڭدى تۇلعادا:

- تەحنيكالىق نىعايتۋ جونىندەگى تالاپتارعا جاۋاپ بەرەتىن جانە ءورت-كۇزەت دابىلى قۇرالدارىمەن جابدىقتالعان قارۋ مەن ونىڭ پاتروندارىن، اڭشىلىق ۇنتاعىن ساقتاۋ، ساتۋ ءۇشىن مەنشىك نەمەسە جالعا الۋ قۇقىعىنداعى ارنايى جابدىقتالعان ءۇي-جايلار؛

- كەلىپ تۇسكەن، ساتىلعان قارۋ مەن ونىڭ پاتروندارىن ەسەپكە الۋ جونىندەگى قۇجاتتاما؛

- قارۋ مەن ونىڭ پاتروندارىن ساقتاۋ، ساقتاۋ جانە ەسەپكە الۋ ءتارتىبى بويىنشا ىشكى ىستەر ورگاندارىنىڭ تالاپتارىنا سايكەس كەلەتىن بىلىكتىلىك؛

- ءوز قىزمەتىندە قىزمەتتىك اتىس قارۋىن پايدالاناتىن جانە موبيلدى توپتارى (جەدەل دەن قويۋ توپتارى) بار، وسىنداي ەكى توپتان كەم ەمەس سيگناليزاتسيانىڭ ىسكە قوسىلۋىنا شىعۋدى كوزدەيتىن جەكە كۇزەت ۇيىمىمەن كۇزەتۋگە ارنالعان شارت بولۋى ءتيىس.

قاعيدالاردىڭ 3-تاراۋىندا ازاماتتىق، قىزمەتتىك قارۋ مەن ونىڭ پاتروندارىن وتكىزۋ (ساتۋ) بويىنشا ءتيىستى تالاپتار بەلگىلەنگەن.

بۇل تالاپتارعا سايكەس قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىندا قارۋ مەن پاتروندارمەن ساۋدا جاساۋ قۇقىعىن قارۋ مەن پاتروندار شىعاراتىن زاڭدى تۇلعالار، سونداي-اق ءونىم بەرۋشى زاڭدى تۇلعالار ليتسەنزيالار نەگىزىندە جۇزەگە اسىرۋعا قۇقىلى.

قارۋدى ساتىپ العان ادامعا قانداي تالاپ قويىلادى؟

قارۋ مەن ونىڭ پاتروندارىن ساتىپ العان ادام ءوزى تۇراتىن ۇيدە قالىڭدىعى كەمىندە 3 م م بولاتىن مەتال شكافتا (سەيفتە) ساقتاۋى ءتيىس. شكافتىڭ ءوزى ەدەنگە نەمەسە قابىرعاعا مىقتاپ بەكىتىلۋى كەرەك جانە بولمەنىڭ ەسىگىنە ىشكى قۇلىپ سالىنۋى قاجەت. قارۋدى تۇرعىن بولمەلەردىڭ قابىرعالارىنا ءىلىپ قويۋعا بولمايدى.

قالالىق جەرلەردە قارۋ يەلەرى قارۋدى ساقتايتىن ورىنداردى (بولمەلەردى، مەتال سەيفتەردى) ءۇي-جايلاردى كۇزەتۋدىڭ سەرتيفيكاتتالعان جۇيەسىمەن (يەسىنىڭ نەمەسە ونىڭ وتباسى مۇشەلەرىنىڭ ۇيالى تەلەفونىنا نەمەسە كۇزەت ۇيىمىنا دابىل سيگنالىن بەرۋ مۇمكىندىگى بار سيگناليزاتسيا) جابدىقتاۋعا مىندەتتى. ول جانە ەلەكتر جەلىسىنە جانە قايتالاناتىن ەلەكترمەن جابدىقتاۋ كوزىنە ءتوزىمدى (تۇراقتى جانە قوسالقى ەلەكتر كوزدەرىمەن جابدىقتالۋى شارت) بولۋى قاجەت.

قارۋدى قاپتالعان تۇردە تاسىمالداۋ جانە وزىمەن بىرگە تاسىمالداناتىن قارۋعا ءتيىستى قۇجاتتارى بولۋى كەرەك. بۇگىندە قازاقستاندا 230 مىڭعا جۋىق ازاماتتىق قارۋ يەلەرى تىركەلگەن، ولاردىڭ پايدالانۋىندا 340 مىڭعا جۋىق قارۋ بار. ولاردىڭ كوبى، ياعني 86,7 پايىزى اڭشىلىق تەگىس ۇڭعىلى قارۋ.

جاڭالىقتار