ەكىباستۇزدان كىسى ءولتىرىپ، 22 جىل بويى قاشىپ جۇرگەن كۇدىكتى داعىستاننان تابىلدى
7 جەلتوقسان, 11:23

ەكىباستۇزدان كىسى ءولتىرىپ، 22 جىل بويى قاشىپ جۇرگەن كۇدىكتى داعىستاننان تابىلدى

پاۆلودار. قازاقپارات - 22 جىل بۇرىن ادام ءولتىردى دەگەن كۇدىكپەن ىزدەۋدە بولعان ەر ادام داعىستاننان ۇستالدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

«ىزدەستىرۋ شارالارىن جۇرگىزۋ بارىسىندا پاۆلودار وبلىسىنىڭ جەدەل قىزمەتكەرلەرى رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ داعىستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كاسپي قالاسىنان پاۆلودار وبلىسىنىڭ ەكىباستۇز قالاسىندا كىسى ءولتىردى دەگەن كۇدىكپەن ىزدەستىرىلىپ جاتقان 41 جاستاعى ەر ادامدى ۇستادى. ۇستالعان ازامات قاماۋعا الىندى « ، - دەدى پاۆلودار وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باستىعى نۇرلان ءماسىموۆ.

پوليتسيا ناقتىلاعانداي، 1999 -جىلدىڭ 4-ءساۋىرى ساعات 19.00-دە ەكىباستۇز قالاسىنداعى لومونوسوۆ كوشەسىندەگى ءۇيدىڭ كىرەبەرىسىندە 19 جاسار جاس جىگىت وق اتاتىن قارۋدى قولدانىپ، ەكىباستۇز قالاسىنىڭ 36 جاستاعى تۇرعىنىن ولتىرگەن.

اتالعان فاكتى بويىنشا قىلمىستىق كودەكستىڭ 96-بابى 2-تارماعى 3-بولىگى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. كۇدىكتى ەر ادام تەرگەۋ ورگاندارىنان جاسىرىنعاندىقتان وعان ىزدەۋ جاريالاندى. تەرگەۋ بارىسىندا 1999 -جىلى كۇدىكتىنىڭ تانىستارىمەن بىرگە ءبىرقاتار اۋىر قىلمىستار جاساعاندىعى انىقتالدى: ۇرلىق، ءتورت قاراقشىلىق شابۋىل جانە كىسى ءولتىرۋ. جىل باسىنان بەرى قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ كۇشىمەن 98 قىلمىسكەردىڭ مەكەنجايى انىقتالدى.

ايتا كەتەيىك، كريمينالدىق پوليتسيانىڭ سوت تورەلىگى ورگاندارىنان جاسىرىنعان جانە حابار- وشارسىز كەتكەن ادامداردى ىزدەستىرۋ بويىنشا جۇمىسى تۇراقتى نەگىزدە جۇرگىزىلەدى جانە ءارى جالعاسادى.

جاڭالىقتار