كيەلى دومبىرانىڭ 20 دان استام تۇرلەرى بار - پروفەسسور جولاۋشى تۇردىعۇلوۆ
25 ناۋرىز, 13:44

كيەلى دومبىرانىڭ 20 دان استام تۇرلەرى بار - پروفەسسور جولاۋشى تۇردىعۇلوۆ

الماتى. قازاقپارات - دومبىرا قازاق حالقىنىڭ ساز اسپاپتارىنىڭ ىشىندە شوقتىعى بيىك، ەرەكشەلىگىمەن دارا كورىنەتىن اسپابى.

اباي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق پەداگوگيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ كوركەم سۋرەت فاكۋلتەتىنىڭ ساندىك قولونەر كافەدراسىنىڭ پروفەسسورى جولاۋشى تۇردىقۇلوۆتىڭ ايتۋىنشا، ول ەل اراسىنا كەڭ تاراعان، ءتۇرلى شەجىرەگە باي جانە ەرتەدەن كەلە جاتىر.

«قازىرگى كەزدە دومبىرانىڭ 20 دان استام تۇرلەرى بار. ولاردىڭ ىشىندە - ءان مەن كۇي دومبىراسى، تورسىق، تۇمار، كەڭ شاناقتى (ەكى نۇسقاسى)، بالدىرعان، بالاشىق، شىڭكىلدەك، اشا، ءۇش ىشەكتى، قۋىس مويىن، شەرتەر، وركەستر دومبىرالارى: قوڭىر داۋىستى (الت)، جىڭىشكە داۋىستى (پريما)، اششى داۋىستى (سەكۋندا) باس دومبىرالار (ەكى نۇسقاسى) بار»، - دەيدى ق ر مادەنيەت قايراتكەرى ج. تۇردىعۇلوۆ.

شەبەر-ۇستازدىڭ ايتۋىنشا، دومبىرا جاساۋدىڭ قىر-سىرى عاسىرلار بويىندا اتادان بالاعا، ۇستازدان شاكىرتكە بەرىلىپ كەلە جاتقان اسىل مۇرا. بەينەت ءتۇبى-بەرەكە دەمەكشى، تاباندى ىزدەنىستەر مەن قاجىرلى جۇمىستار دومبىرا جاساۋشىنى شەبەرلىكتىڭ شىڭىنا جەتەلەيدى.

«دومبىرا - ءان مەن كۇيدى تۋدىرۋشى مۋزكالىق اسپاپ بولسا، كۇي مەن ءان-جىر اتا-بابامىزدان قالعان قازىنا. ال حالىقتىق ءداستۇرلى ونەر - قازىرگىنىڭ بۇرىنعى كوزى. عاسىردان عاسىرعا وزگەرمەستەن قاز-قالپىندا ۇرپاقتان ۇرپاققا بەرىلىپ كەلە جاتقان ءتىرى ءداستۇر. ول ەشقانداي عاسىردىڭ اعىمىنا قاراي ەشقانداي ەكولوگيالىق، ەكونوميكالىق، عىلىمي-تەحنيكالىق قيىندىققا ۇشىراماۋى كەرەك. حالىقتىق قولونەر - حالىقتىڭ جان دۇنيەسىنەن پايدا بولعان، كوركەم ويلار الەمى»، - دەدى جولاۋشى تۇردىعۇلوۆ.

جاڭالىقتار