وسكەمەندە ۇلىستىڭ ۇلى كۇنىندە 20 مىڭ باۋىرساق تاراتىلادى
17 ناۋرىز, 08:38

وسكەمەندە ۇلىستىڭ ۇلى كۇنىندە 20 مىڭ باۋىرساق تاراتىلادى

وسكەمەن. قازاقپارات - وسكەمەن قالاسىندا ۇلىستىڭ ۇلى كۇنىندە 20 مىڭ باۋىرساق تاراتىلادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

وسكەمەندە ناۋرىز مەيرامى كەڭ كولەمدە اتاپ وتىلمەك. 20-ناۋرىزدا ساعات 14:00-17:00 ارالىعىندا رەسپۋبليكا الاڭىندا د. سەرىكبايەۆ اتىنداعى ش ق ت ۋ، س. امانجولوۆ اتىنداعى ش ق ۋ جانە ونەر كوللەدجى ستۋدەنتتەرىنىڭ قاتىسۋىمەن كونسەرت وتەدى.

21-ناۋرىز كۇنى ساعات 14:00 دەن 17:00 گە دەيىن قالا تۇرعىندارىنا ءدال وسى جەردە «ەرتىس كونسەرت» مەكەمەسىنىڭ ونەرپازدارى تارتۋ جاسايدى. باعدارلامادا سپورتتىق ويىندار، ساۋدا-ساتتىق جانە باۋىرساق تاراتۋ بار.

«22-ناۋرىزدا ورتالىق الاڭدا كيىز ۇيلەر قالاشىعى تىگىلىپ، التىباقان ورناتىلادى. مەرەكەلىك شارالار تاڭەرتەڭنەن كەشكە دەيىن جالعاسادى. اتاپ ايتقاندا، ەسترادا جۇلدىزدارى ونەر كورسەتىپ، ۇلتتىق تاعامدار مەن اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ جارمەڭكەسى وتەدى. حالىققا 20 مىڭ باۋىرساق تاراتىلىپ، سپورتتىق جارىستار ۇيىمداستىرىلادى»، - دەپ حابارلادى قالا اكىمدىگى.

جاڭالىقتار