2024-جىلى عارىشقا قىتايلىق «ۆەنچان» عارىش ايلاعىنان كوممەرتسيالىق ۇشىرىلىمدار جوسپارلانعان
29 مامىر 08:52

2024-جىلى عارىشقا قىتايلىق «ۆەنچان» عارىش ايلاعىنان كوممەرتسيالىق ۇشىرىلىمدار جوسپارلانعان

بەيجىڭ. قازاقپارات - وڭتۇستىك قىتايدىڭ حاينان پروۆينتسياسىنىڭ بيلىگى ماۋسىم ايىندا عارىشقا تۇراقتى كوممەرتسيالىق ۇشىرىلىمداردى ۇيىمداستىرۋ ءۇشىن «ۆەنچان» عارىش ايلاعىندا ۇشىرۋ الاڭدارىنىڭ قۇرىلىسىن باستاۋدى جوسپارلاپ وتىر.

بۇل تۋرالى «نانحايۆان» سايتى جازدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات مەنشىكتى ءتىلشىسى.

ۆەنچان قالاسىنىڭ ۆيتسە-مەرى ۆان گۋانچجيدىڭ ايتۋىنشا، العاشقى ەكى ۇشىرىلىم الاڭىنىڭ ىسكە قوسىلۋى «ۆەنچان» عارىش ايلاعىنان كوممەرتسيالىق عارىشتىق ۇشىرىلىمداردى تۇراقتى نەگىزدە جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن جاعداي جاسايدى.

عارىشتىق كوممەرتسيالىق ۇشىرىلىمدار باعدارلاماسى حاينان ارالىندا حالىقارالىق اەروعارىشتىق قالانى قۇرۋ شەڭبەرىندە ىسكە اسىرىلۋدا. زىمىراندار مەن سپۋتنيكتەردى قۇراستىرۋ جانە سىناقتان وتكىزۋ جونىندەگى زاۋىتتار، سونداي-اق دەرەكتەر سپۋتنيكتەرىن قولدانۋ جونىندەگى داتا-ورتالىقتار سالۋ كۇتىلۋدە.

ۆەنچان قالاسىندا اەروعارىشتىق تاقىرىپتاعى تۋريستىك ايماقتار مەن قىتايدىڭ عىلىمي- تەحنيكالىق جوعارى وقۋ ورىندارىنا ارنالعان زەرتتەۋ ورتالىقتارىن سالۋ جوسپارلانۋدا.

جەرگىلىكتى ب ا ق جازعانداي، «ۆەنچان» عارىش ايلاعىنان عارىشتىق ۇشىرىلىمدار ۆەنچان قالاسىنىڭ ماڭىندا تۋريزمنىڭ دامۋىنا جاڭا سەرپىن بەرەدى. بۇل قالاداعى قوناق ءۇي نومىرلەرىنىڭ بارلىعى دەرلىك زىمىران ۇشىرىلعانعا دەيىن ءبىر اي بۇرىن بروندالادى.

حاينان ارالىنىڭ سولتۇستىك - شىعىس جاعالاۋىنداعى «ۆەنچان» عارىش ايلاعىنان قىتايدىڭ «تيانگۋن» («اسپان سارايى») ءبىرىنشى وربيتالىق ستانتسياسىن سالۋ ءۇشىن «تيانچجوۋ» جۇك كەمەلەرى ۇشىرىلادى.

جاڭالىقتار