كاتونقاراعاي اۋدانىندا 200 دەن استام ۇساق مالدان كۇل اۋرۋى تابىلدى
14 ناۋرىز, 16:04

كاتونقاراعاي اۋدانىندا 200 دەن استام ۇساق مالدان كۇل اۋرۋى تابىلدى

وسكەمەن. قازاقپارات - شىعىس قازاقستان وبلىسىنداعى كاتونقاراعاي اۋدانىندا 200 دەن استام ۇساق مالدا كۇل اۋرۋى انىقتالدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

وبلىستىق اۋىل شارۋاشىلىعى باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، كاتونقاراعاي اۋدانىنىڭ شىڭعىستاي، جاڭا ۇلگى اۋىلدارىندا قويداعى كۇل اۋرۋى العاش رەت وسى جىلدىڭ 17-اقپانىندا تىركەلدى.

سودان بەرى اۋرۋ تاراعان مال سانى ارتقان. اۋدان بويىنشا 200 دەن استام ۇساق مالدان كۇل اۋرۋى انىقتالىپ وتىر.

«جۇقپالى اۋرۋ تارالۋىنىڭ شارىقتاۋ شەگى ءوتىپ كەتتى. مال قىرىلۋى بولعان جوق. ۆەتەرينارلار سول جەرلەردە جۇمىس ىستەپ جاتىر. ەمدەۋدە انتيبيوتيكالىق تەراپيا قولدانىلۋدا»، - دەلىنگەن اقپاراتتا.

ۆەدومستۆو دەرەگىنشە، وسىعان دەيىن وبلىستا ۇساق مالدا كۇل اۋرۋىنىڭ ءورشۋى 2000 جىلداردىڭ باسىندا تىركەلگەن.

ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن ۇساق مالدان انىقتالعان كۇل اۋرۋىنا بايلانىستى ش ق و- داعى ەكى اۋىلدا كارانتين جاريالانعانى حابارلانعان.

جاڭالىقتار