دوللار 2,83 تەڭگەگە ارزاندادى
4 قازان, 18:29

دوللار 2,83 تەڭگەگە ارزاندادى

الماتى. قازاقپارات - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا، 1 دوللاردىڭ تەڭگەگە قاتىستى باعامى تومەندەدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق مالىمەتىنە قاراعاندا، دوللار باعامى 2,83 تەڭگەگە تومەندەپ، 1 دوللار 472,68 تەڭگە بولدى.

ۇلتتىق بانكتىڭ 4- قازانداعى رەسمي باعامى - 1 دوللار ءۇشىن 475,51 تەڭگە.

Kurs.kz مالىمەتىنشە، الماتىداعى اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللاردىڭ ساتۋ باعامى - 474 تەڭگە، ساتىپ الۋ - 478 تەڭگە.

ال، استانا قالاسى بويىنشا ساتۋ باعامى - 472 تەڭگەدەن بولسا، ساتىپ الۋ - 476.

رەسەي رۋبلى 7,52- 7,72 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

ق ر ۇلتتىق بانكىنىڭ دەرەگىنە سايكەس، 4- قازان كۇنى رەسەي رۋبلىنىڭ ورتاشا سارالانعان باعامى - 8,20 تەڭگە بولدى.

جاڭالىقتار