فريلانستان جۇمىس ىزدەگەن قازاقستاندىقتاردىڭ سانى 2,5 ەسە ارتقان
2 اقپان, 19:24

فريلانستان جۇمىس ىزدەگەن قازاقستاندىقتاردىڭ سانى 2,5 ەسە ارتقان

استانا. قازاقپارات - سوڭعى ۋاقىتتا فريلانستان جۇمىس ىزدەگەن قازاقستاندىقتاردىڭ سانى وسكەن، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

hh.kz رەسۋرسىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، كەيىنگى ءبىر جىلدا فريلانستان جۇمىس ىزدەگەن قازاقستاندىقتاردىڭ سانى 2,5 ەسە ارتقان.

«كەيىنگى ءبىر جىلدا hh.kz سايتى ارقىلى فريلانستان جۇمىس ىزدەۋشىلەر سانى ەسەلەپ ارتىپ، 142 پايىز ءوستى. بۇل قازاقستاندىقتار اراسىندا «ەركىن جۇمىسقا» دەگەن سۇرانىستىڭ ارتقانىن ايقىن كورسەتەدى»، - دەپ توپشىلايدى رەسۋرس ساراپشىلارى.

فريلانستان جۇمىس ىزدەۋشىلەردىڭ اراسىندا شىعارماشىلىقپەن تىكەلەي بايلانىسى بار ماماندىق يەلەرى ءجيى كەزدەسەتىن كورىنەدى. اسىرەسە سۋرەتشىلەر مەن ديزاينەرلەر بەلسەندى.

ودان كەيىنگى ورىندا IT- ماماندار. «ەركىن جۇمىس» ىزدەۋشىلەر اراسىندا شەت تىلىنەن اۋدارما جاسايتىندار دا كوپ.

hh.kz مالىمەتى بويىنشا، جۇمىس بەرۋشىلەر مۇنداي رەجيممەن جۇمىس ىستەيتىن ادامدارعا بىلىكتىلىك دەڭگەيىنە قاراي 200 مىڭ تەڭگەدەن 1,5 ميلليون تەڭگەگە دەيىن ايلىق ۇسىنعان.

«بۇدان مىنانداي قورىتىندى شىعارۋعا بولادى - فريلاستا ەڭبەك ەتۋشىلەردىڭ ايلىعى كەڭسەدە وتىرىپ جۇمىس ىستەۋشىلەردىڭ ايلىعىنان ەش كەم ەمەس»، - دەيدى hh.kz ساراپشىلارى.

جاڭالىقتار