كاسپي تەڭىزىندە «بەكىرە» وپەراتسياسى باستالعان 2 ايدا 128 براكونەر ۇستالدى
28 مامىر, 09:16

كاسپي تەڭىزىندە «بەكىرە» وپەراتسياسى باستالعان 2 ايدا 128 براكونەر ۇستالدى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - كاسپي تەڭىزىندە ءساۋىر ايىندا باستالعان «بەكىرە» وپەراتسياسى بارىسىندا شەكارا قىزمەتى 128 قۇقىق بۇزۋشىنى ۇستاعان، دەپ حابارلايى قازاقپارات ق ر ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك قىزمەتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.

«كاسپي تەڭىزىنىڭ سۋ بيولوگيالىق رەسۋرستارىن ساقتاۋ جانە ۇتىمدى پايدالانۋ تۋرالى ۇكىمەتارالىق كەلىسىمنىڭ مىندەتتەمەلەرىن ورىنداۋ ماقساتىندا شەكارا قىزمەتى تابيعات قورعاۋ ورگاندارىمەن بىرلەسكەن ءىس-قيمىل اياسىندا ءساۋىر ايىنان باستاپ ۆەدومستۆوارالىق كەڭ اۋقىمدى «بەكىرە» اكسياسىنا قاتىسىپ جاتىر»، - دەلىنگەن حابارلامادا.

اتالعان كەزەڭدە قازاقستاندىق شەكاراشىلار كاسپي تەڭىزىنىڭ اكۆاتورياسىندا 59 ءجۇزۋ قۇرالىن پايدالانعان 128 قۇقىق بۇزۋشىنى ۇستاعان. سونداي-اق 308 ك م استام براكونەرلىك كاسىپشىلىك قۇرالدارى (تورلار) الىنىپ، تەڭىزگە بەكىرە تۇقىمداس بالىقتاردىڭ 702 داناسى جانە 2132 ۇساق تۇرلەرى شىعارىلدى، 3,1 ميلليون تەڭگەگە ايىپپۇل سالىندى.

«الدى الىنعان زالالدىڭ مولشەرى 1,1 ميلليارد تەڭگەدەن استام سومانى قۇراپ وتىر. بىرلەسكەن ءىس-شارالار جالعاسۋدا»، - دەپ ءمالىم ەتتى باسپا ءسوز قىزمەتى.

كاسپيدە براكونەرلەردىڭ ارەكەتىنەن كەلگەن شىعىن الدىن الا ەسەپ بويىنشا 1,1 ميلليارد تەڭگەدەن اسادى.

جاڭالىقتار