كولىك قۇرالدارى سالىعىن 1- ساۋىرگە دەيىن تولەۋ كەرەك
11 ناۋرىز, 13:20

كولىك قۇرالدارى سالىعىن 1- ساۋىرگە دەيىن تولەۋ كەرەك

استانا. قازاقپارات - مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى كولىك قۇرالدارى سالىعىن 1- ساۋىرگە دەيىن تولەۋ قاجەتتىگىن ەسكە سالدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

«كولىك قۇرالدارىنا سالىناتىن سالىقتىڭ سوماسىن kgd.gov.kz web-پورتالىندا ورنالىستىرىلعان سالىق كالكۋلياتورىنىڭ كومەگىمەن نەمەسە «e-Salyq Azamat» موبيلدى قوسىمشاسىندا دەربەس ەسەپتەۋگە بولادى.

سونىمەن بىرگە، سالىق ورگاندارىمەن ەسەپتەلگەن الداعى تولەنەتىن كولىك قۇرالدارىنا سالىناتىن سالىقتىڭ سومالارى «كاسپيي بانك» ا ق موبيلدى قوسىمشانىڭ پايدالانۋشىلارىنا PUSH- حابارلاما تۇرىندە ناۋرىز ايىندا جىبەرىلەدى»، - دەپ جازدى ۆەدومستۆودان.

ەسەپتەلگەن سالىق سومالارىن «e-Salyq Azamat» موبيلدى قوسىمشاسىنىڭ «ەلەكتروندى سەرۆيستەر» →«ج ت جانە ج ك الداعى تولەمدەردى تولەۋ قىزمەتى» سەرۆيسىندە، سونداي-اق «كاسپي بانك» ا ق موبيلدى قوسىمشاسىندا كورۋگە بولادى.

جاڭالىقتار