قىزىلوردا وبلىسىندا 14 باتىر انا سايلاۋ ۋچاسكەسىنە بىرگە كەلدى
19 ناۋرىز, 17:46

قىزىلوردا وبلىسىندا 14 باتىر انا سايلاۋ ۋچاسكەسىنە بىرگە كەلدى

قىزىلوردا. قازاقپارات - قىزىلوردا وبلىسىندا اۋىلدا تۇراتىن 14 باتىر انا ءبىر سايلاۋ ۋچاسكەسىندە بىرگە تاڭداۋ جاسادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

جالاعاش اۋدانىنا قاراستى ەڭبەك اۋىلىندا تۇراتىن باتىر انالار بۇرىننان بەلسەندىلىگىمەن كوزگە ءتۇسىپ كەلەدى. باسىم كوپشىلىگى اۋىلدا قۇرىلعان وتىز جىلدىق تاريحى بار «باتىر انالار» انسامبىلىندە ونەر كورسەتەدى.

ولار بۇگىنگى پارلامەنت ءماجىلىسى مەن ءماسليحاتتار دەپۋتاتتارىن سايلاۋ شاراسىندا دا بەلسەندىلىك تانىتتى. اۋىلدا ورنالاسقان 149№ سايلاۋ ۋچاسكەسىنە جۇبىن جازباي بىرگە كەلىپ، ءوز تاڭداۋىن جاسادى.

«ءبىز جاس ەمەسپىز. ءبىراق قازاق حالقىنىڭ ەرتەڭى ءۇشىن، تاۋەلسىز ەلىمىزدىڭ ماڭگىلىك بولۋى ءۇشىن ءاربىرىمىزدىڭ قوسار ۇلەسىمىز بار ەكەنىن بىلەمىز. ساياسي ناۋقاننىڭ ماڭىزدىلىعىن ەسكەرگەندىكتەن، بارلىعىمىز بىرگە داۋىس بەرۋگە كەلدىك. الداعى ۋاقىتتا دەپۋتات بولىپ سايلاناتىن ازاماتتاردىڭ بارلىعى دا ەل مۇددەسىنە جۇمىس ىستەيدى دەپ سەنەمىز»، - دەدى جانىمكۇل ەسىموۆا.

ايتا كەتسەك، قىزىلوردا وبلىسىندا بارلىعى 486002 ادام سايلاۋشى رەتىندە تىركەلگەن. ولاردىڭ 20434 ءى جالاعاش اۋدانىندا تۇرادى.

ەسكە سالساق، بۇدان بۇرىن قىزىلوردادا 100 جاساعان قوس قاريا العاشقىلاردىڭ ءبىرى بولىپ داۋىس بەرگەنىن جازعان ەدىك.


جاڭالىقتار