قازاقستاندىق 14 جاسار زارا داركەن ەۋروپادا ۇزدىك شەتەلدىك ويىنشى اتاندى
3 جەلتوقسان 21:46

قازاقستاندىق 14 جاسار زارا داركەن ەۋروپادا ۇزدىك شەتەلدىك ويىنشى اتاندى

ورال. قازاقپارات - قازاقستاندىق زارا داركەن 14 جاسقا دەيىنگىلەر اراسىندا ەۋروپا تەننيس قاۋىمداستىعىنىڭ 2021-جىلداعى ۇزدىك شەتەلدىك ويىنشىسى اتاندى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

قازاقستان تەننيس فەدەراتسياسى ءمالىم ەتكەنىندەي، اقتوبە وبلىسىنىڭ تۇلەگى زارا داركەن بيىلعى ماۋسىمدا ۇزدىك 20 ويىنشىنىڭ قاتارىنا كىردى.

تۋرنيرلەردە جەكەلەي جانە جۇپتىق سىندا ءبىر رەتتەن جەڭىمپاز اتاندى. ءۇش دۇركىن فينالعا دەيىن جەتتى.

«جىلدىڭ ۇزدىك ويىنشىسى اتانعانىما قۋانىشتىمىن. بۇل - مەن ءۇشىن جوعارى باعا. جىل بويى جارىستاردا بار كۇشىمدى سالدىم. ماعان ۇلكەن قولداۋ كورسەتكەنى ءۇشىن باپكەرلەرىم مەن قازاقستان تەننيس فەدەراتسياسىنا العىسىمدى ايتامىن. كەلەسى جىلى دا بيىكتەن كورىنۋگە تىرىسامىن»، - دەيدى زارا داركەن.

ەسكە سالا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن قازاقستاننىڭ دەۆيس كۋبوگىنىڭ جارتىلاي فينالىنا شىعا الماعانىن جازعان بولاتىنبىز.

جاڭالىقتار