ءبىر جىلدا باعا 13,2 پايىزعا ءوستى - ۇلتتىق بانك
17 مامىر 20:29

ءبىر جىلدا باعا 13,2 پايىزعا ءوستى - ۇلتتىق بانك

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - ءساۋىر ايىندا تۇتىنۋ باعالارىنىڭ ايلىق ءوسىمى 2 پايىزدى قۇراپ، جىلدىق ينفلياتسيا 13,2 پايىزعا دەيىن جەدەلدەدى.

ينفلياتسيانىڭ بارلىق كومپونەنتى بويىنشا باعانىڭ ءوسۋ قارقىنى جالعاسىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ۇلتتىق بانككە سىلتەمە جاساپ.

ءساۋىر قورىتىندىسى بويىنشا تۇتىنۋ باعالارى 2 پايىزعا ءوستى، بۇل 2000-جىلدان وسى ايعا دەيىنگى ارالىقتا ەڭ جوعارى كورسەتكىش بولدى. باعانىڭ جىلدىق ءوسىمى 13,2 پايىزعا دەيىن (2022-جىلعى ناۋرىزدا - 12 پايىز) جەدەلدەدى.

ازىق-تۇلىك ينفلياتسياسى 2022-جىلعى ساۋىردە جىلدىق ماندە 17,9 پايىزعا دەيىن (2022-جىلعى ناۋرىزدا - 15,4 پايىز) جەدەلدەدى.

ۇن-جارما ونەركاسىبى ونىمدەرىن وندىرۋشىلەردىڭ قورى قىسقارىپ، الەمدىك باعا وسكەن تۇستا نان-توقاش ونىمدەرى مەن جارما تۇرلەرىنە باعانىڭ ءوسۋى 2021-جىلعى قاراشادان بەرى جالعاسىپ كەلەدى. ءساۋىر ايىندا وندىرۋشىلەر باعاسىنىڭ ءوسۋى سەبەبىنەن ەت پەن ءسۇت باعاسى تەز شارىقتادى.

وسى جىلدىڭ ناۋرىز ايىندا قانت باعاسى ەداۋىر وسكەن سوڭ بيىل ءساۋىر ايىندا ساقتالىپ وتىرعان جوعارى سۇرانىس پەن ءوندىرىستىڭ تومەندەۋى اياسىندا باعانىڭ قالدىق ءوسۋى بايقالدى. جەمىس پەن كوكونىستىڭ دە باعاسى توقتاۋسىز ءوستى. ازىق-تۇلىككە جاتپايتىن تاۋارلار باعاسىنىڭ جىلدىق ءوسۋ قارقىنى وسى جىلدىڭ ءساۋىر ايىندا 11,1 پايىزعا دەيىن (2022-جىلعى ناۋرىزدا - 10,9 پايىز) جەدەلدەدى.

يمپورتتىق باعا وسكەسىن ءدارى-دارمەكتىڭ، كيىم مەن اياق كيىمنىڭ دە باعاسى تەز ءوستى.

سونىمەن قاتار، قۇرىلىس ماتەريالدارى مەن جەكە پايدالانۋعا ارنالعان تاۋارلاردىڭ باعاسى شارىقتادى.

اقىلى قىزمەتتەر ينفلياتسياسى ساۋىردە 8,9 پايىزعا دەيىن جەدەلدەدى (2022-جىلعى ناۋرىزدا - 8,3 پايىز). جوعارى سۇرانىس پەن تۇرعىن ءۇي قۇنىنىڭ قىمباتتاۋى ەسەبىنەن اباتتاندىرىلعان تۇرعىن ءۇيدى جالعا الۋ باعاسى ءوسۋ قارقىنىن ازايتقان جوق.

سونىمەن قاتار، ءساۋىر ايىندا شاشتارازدار مەن امبۋلاتوريالىق قىزمەتتەردىڭ، مەيرامحانالار مەن قوناق ۇيلەردىڭ باعاسى كوتەرىلدى. ەپيدەميولوگيالىق جاعداي قالىپقا كەلە باستاعاندا ساۋىردە اۋە قىزمەتىنىڭ باعاسى كۇرت ءوستى.

وڭدەۋ ونەركاسىبىندەگى وندىرۋشىلەر باعاسىنىڭ جىلدىق ءوسىمى 21,6 پايىزعا دەيىن باياۋلادى (2022-جىلعى ناۋرىزدا - 23,3 پايىز).

2021-جىلى ءبيدايدىڭ ءتۇسىمى از شىعىپ، جەم-ءشوپ داقىلدارى قىمباتتاعان تۇستا ازىق-تۇلىك تاۋارلارى اراسىندا نان-توقاش، ماكارون ونىمدەرىنىڭ، ۇن-جارما جانە ءسۇت ونىمدەرىنىڭ باعاسى قارقىن الا ءوستى.

اۋىل شارۋاشىلىعىندا باعانىڭ جىلدىق ءوسىمى 18,5 پايىزعا دەيىن (2022-جىلعى ناۋرىزدا - 17 پايىز) جەدەلدەدى.

وسىمدىك شارۋاشىلىعىندا ءداندى جانە جەم-ءشوپ، كوكونىس پەنباقشا داقىلدارى باعاسىنىڭ ءوسۋ جاعىنان جەدەلدەگەنى بايقالدى.

مال شارۋاشىلىعى ونىمدەرى اراسىندا ءتىرى مال مەن قۇستىڭ باعاسى باياۋ ءوستى، جۇمىرتقا باعاسىنىڭ تومەندەۋى قالىپتى بولسا، شيكى ءسۇتتىڭ باعاسى قارقىن الا ءوستى.

جاڭالىقتار