ماناس جىرىن 124 ساعات وقىعان رىسباي يساكوۆ گيننەس رەكوردىن ورناتتى
30 قىركۇيەك, 22:46

ماناس جىرىن 124 ساعات وقىعان رىسباي يساكوۆ گيننەس رەكوردىن ورناتتى

بۋرسا. قازاقپارات - تۇركيانىڭ بۋرساداقالاسىندا وتكەن «ماناس اپتالىعىندا» 124 ساعات «ماناس» ەپوسىن وقىعان ماناسشى رىسباي يساكوۆ گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنا ەندى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات تۇركسوي باسپا ءسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.

تۇركى الەمىنىڭ 2022 -جىلعى مادەني استاناسى - بۋرسا قالاسىندا قىرعىز حالىق اۋىز ادەبيەتىندە ماڭىزدى ورىن الاتىن جانە تۇركى الەمىنىڭ بىرەگەي ادەبي، مادەني مۇرالارىنىڭ ءبىرى بولىپ سانالاتىن الەمگە ايگىلى «ماناس» ەپوسىن دارىپتەۋ ءىس- شاراسى وتۋدە.

«ماناس اپتالىعى» اياسىندا بۋرسا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى مەرينوس قالالىق ساياباعىندا تۇركى الەمىنىڭ وسى مادەني مۇراسىمەن تانىسا الدى.

ءىس- شاراعا قازاقستان، قىرعىزستان جانە تۇركيادان كەلگەن بەلگىلى ماناسشىلار قاتىستى.

ءىس- شارا تۇركسويدىڭ قولداۋىمەن IV دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارى اياسىندا ۇيىمداستىرىلدى.

جاڭالىقتار