ارنايى وپەراتسيامەن 10 ادامنان تۇراتىن قىلمىستىق توپ ۇستالدى
16 ناۋرىز, 08:02

ارنايى وپەراتسيامەن 10 ادامنان تۇراتىن قىلمىستىق توپ ۇستالدى

استانا. قازاقپارات – ءى ءى م ۇيىمداسقان قىلمىسقا قارسى كۇرەس دەپارتامەنتى قىزىلوردا قالاسىنداعى كريمينوگەندىك جاعدايعا ىقپال ەتكەن قىلمىستىق توپتىڭ جولىن كەستى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات Polisia.kz-كە سىلتەمە جاساپ.

قىلمىستىق توپقا قاتىسۋشىلاردىڭ قىلمىسىن اشكەرەلەۋ بويىنشا وتكىزىلگەن ارنايى وپەراتسيا بارىسىندا پوليتسيا ورگاندارىنا 10 كۇدىكتى جەتكىزىلدى. ولار كۇزەت قىزمەتىندە وزدەرى ىقپالىن جۇرگىزەتىن اۋماقتاردى بولىسكە سالۋ ءۇشىن بىرنەشە رەت قىلمىستىق قاقتىعىستارعا قاتىسقان.

ويىن- ساۋىق ورىندارىندا ادەيى جانجال تۋعىزىپ، سول ورىنداردىڭ يەلەرىن وزدەرىنىڭ قامقورلىعىن قابىلداۋعا ءماجبۇر ەتكەن. قىلمىستىق توپتىڭ ءبىرقاتار اۋىر جانە اسا اۋىر قىلمىستار جاساۋعا، سونىڭ ىشىندە كىسى ولتىرۋگە وقتالۋ، اۋىر دەنە جاراقاتتارى مەن بۇزاقىلىق جاساۋعا قاتىسى بار ەكەنى انىقتالدى.

سونىمەن قاتار ولار الەۋمەتتىك جەلىلەردە قوعامدىق ورىنداردا اتىس قارۋىن قولداناتىن بەينەروليكتەردى بىرنەشە رەت جاريالاپ، وزدەرىنىڭ شامادان تىس ەركىنسىپ كەتكەندەرىن كورسەتتى. 20-دان استام ءتىنتۋ شارالارى جۇرگىزىلدى، وق- دارىلەر، سۋىق قارۋ جانە باسقا دا زاتتاي دالەلدەمەلەر تاركىلەندى. سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ جالعاسۋدا.

اقپارات كوزى Polisia.kz

رەداكتور

اسحات رايقۇل

جاڭالىقتار